Liturgie voor de viering op de 4e zondag na Pasen op 30 april 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Pastor Tineke Huizing
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaken Geert Tuin
Lector Koos Akkerman
Organist Koos Akkerman
Koster/Beeld & geluid Jan Mulder/Robert Jalink

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(Allen gaan staan) 

Aanvangslied: 275: 1, 2, 3

Bemoediging groet

Zingen Lied 275: 4, 5

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: 303

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Nehemia 9: 6-15

Zingen: Lied 23c

Evangelielezing: Johannes 10: 1-10

Zingen: Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied 286

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God bij ons is, zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt en wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is, vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een herder die om ons geeft, die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat god ons hoop geeft, dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dankzij Zijn Zoon Jezus Christus
die mens met de mensen is geworden.
(Marinus van den Berg)

Zingen: Lied 647: 1, 3, 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied 418: 1,2,3

Zegen

Orgelspel

——-

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten
Op zondag 7 mei is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen

Koffiemorgen 10.00 -12.00 uur) in de Marktpleinkerk.
Op woensdagmorgen bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.