Liturgie voor de viering op de 2e zondag van Pasen op 16 april 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de 2e  zondag van Pasen 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Zondag Quasimod geniti

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Leo Deinum
Kindernevendienst Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Lowie Jager

 

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 81 : 1, 2, 3 en 4
1 Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2 Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Viert bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.
3 Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
Toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

4 God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en t’ allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

 

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Moment met de kinderen

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing : Genesis 8 : 6-16

Zingen: Lied 635 : 1, 2, 3, 7 en 8

2 Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja,
de dieren lopen twee aan twee, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

3 Nu is er Goddank land in zicht, halleluja,
de aarde is getooid in licht, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

7 Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja,
een beter land rijst op uit zee, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

8 Het water van de grote vloed, halleluja,
stijgt nooit zo hoog meer, – God is goed, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Evangelielezing: Johannes 20, 19-31

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 647

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

 

Slotlied: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 23 april is er een gezamenlijke viering in De Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. G.R. Offringa.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

16 april
Sacrale dans in het labyrint o.l.v. Ulrike Neumann en Maroesja Veken in de Marktpleinkerk te Winschoten van 14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten € 20,- pp. Info en aanmelding bij Maroesja Veken (www.labyrintwerkplaats.nl)

18 april
Senioren Gespreksgroep & Lunch. Van 12.30 uur tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

20 April
Wereldkeuken met gerechten uit Duitsland. Van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via Ellen Smid, ds. Bert L. van der Woude of de lijsten in de kerk.

25 april
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

26 april
Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 uur! In Ons Gebouw te Winschoten. Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.