Liturgie voor Pasen, 9 april 2023 om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude & Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Cor Vos
Lector Grietje Timmerman
Organist
M.m.v. De Harmonie o.l.v. Bouko Tiggelaar
Jan Muller
Koster/Beeld & geluid Henk Zwik/Sander Tiggelaar

Voorblad: Hans Memling, de Verrijzenis (ca.1490)

Liederen om te zingen voor de dienst:

Daar juicht een toon (ELB 122)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221: 1,3)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvree!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ’t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: 630

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Kyriëgebed met gezongen Kyrie: 301 a

Loflied: 624 Christus onze Heer, verrees – met de Harmonie

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied,
haleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

Afsluiting van het kindernevendienstproject: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jesaja 51:1-8

Lied: (Psalm) 98: 1,2

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 28: 1-15

Lied: 642 – in wisselzang

Allen:
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Vrouwen:
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Mannen:
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

Allen:
Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

Vrouwen:
De donkre weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

Mannen:
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

Allen:
Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Overdenking 

Muziek

Lied: 612

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam

Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Heenzending en zegen

Orgelspel

—————————–

Komende diensten

Op zondag 16 april is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

11 april
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het Gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

16 april
Sacrale dans in het labyrint o.l.v. Ulrike Neumann en Maroesja Veken in de Marktpleinkerk te Winschoten van 14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten € 20,- pp. Info en aanmelding bij Maroesja Veken (www.labyrintwerkplaats.nl)