Liturgie voor de viering op de 6e zondag van de veertigdagentijd, 2 april 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, Palm- en Passiezondag

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Els Hessels
Diaken Herma Ufkes
Lector Eise Smid
Organist Koos Akkerman
Koster/Beeld & geluid Heino Ruiter/Sander Tiggelaar

Voorblad: Jezus op weg naar Jeruzalem. Lippo Memmi(1291-1356)

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 118:1.8.9

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zeegnen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Kyriëgebed met gezongen Kyrië: refrein lied 547

Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Matteüs 21:1-11

Lied: 552

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

Tweede Schriftlezing: Matteüs 26: 1-16

Lied: 563:1,3

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat:
zij bouwt een monument,
legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

Ik spaarde levenslang
de balsem in mijn kruik,
mijn laatste zorg en wens,
naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
is afgelegd sinds Hij
mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 558:1,2,3,9,10

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Lied onder binnenkomst kinderen met palmpasenstokken: 555

Slotlied: 556

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Heenzending en zegen

Orgelspel

———————————————————

Komende diensten

Vanavond is er een vesper in de Stefanuskerk, C.G. Wiegersweg 1 te Finsterwolde,
aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op donderdag 6 april (witte donderdag) is er een viering (HA)
in de Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op vrijdag 7 april (goede vrijdag) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zaterdag 8 april (stille zaterdag) is er een paaswake in de Marktpleinkerk, aanvang 22.00 uur. Voorgangers ds. Bert L. van der Woude en ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 9 april (1ste paasdag) is er een viering in de Vennekerk, aanvang 9.30 uur. Voorgangers ds. Gert Wybe van der Werff en ds. Bert L. van der Woude.

Voorafgaand aan de viering op paasmorgen is er een Paasontbijt in de grote zaal van Irene, aanvang 8.30 uur. Aanmelding via de lijsten in de Marktpleinkerk
of bij Els Tiggelaar, telefoon 06-57700250

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.