Liturgie voor de viering op de 5e zondag van de veertigdagentijd, 26 maart 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, Zondag Judica

Viering op de 5e zondag in de veertigdagentijd 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Zondag Judica

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Grietje Timmerman
Ouderling Henny Muller
Diaken Geert Tuin
Moment met de kinderen 5e zondag project veertigdagentijd: Verander je mee?
(de kinderen blijven daarna in de kerk)
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Lowie Jager

Orgelspel: Psalm 43  van Klaas Bolt

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 43 : 1 en 3

1 O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………
1e Lezing: Ezechiël 37,1-14

Zingen: Lied 609

2 Toen ik Hem zag in zijn metalen licht,
in storm van wolken morgenlicht doorschenen,
mensengestalte, stralend vergezicht –
en ik viel neer, voor wie? Daar in den vreemde.

3 Toen Hij mij riep: Sta op, o mensenkind.
En ik stond op, rechtovereind, en hoorde
vleugels van vuur en adem, nieuw bewind.
En ik verstond de eens gegeven woorden:

4 dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven,
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt,
dat in zijn boek mijn dagen zijn geschreven.

5 Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren.

Evangelielezing: Johannes 11, 1-7.17-44

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel (voorspel op lied 818)

Zingen: Lied 818


2 Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.

Overlijdensbericht 

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 834

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten

Vanavond is er een vesper in de Ontmoeting te Scheemda, Hoofdstraat 167. Aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Pastor Tineke Huizing
Op zondag 2 april (Palmzondag) is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

28 maart: Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

30 maart Workshop Paaskaars maken o.l.v. ds. Monica Schwartz uit Almelo van 19.30 tot 21.30 uur in OnsGebouw te Winschoten. Opgave bij Hennie Nijmeijer of Ellen Smid.

Op Paaszondag is er een Paasontbijt om 8.30 uur in Irene. Aanmelding kan via Els Tiggelaar (0657700250)
Of via de lijsten in de kerk

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.