Liturgie voor de viering op de 4e zondag van de veertigdagentijd, 19 maart 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, Zondag Laetare

Viering op de 34 zondag in de veertigdagentijd 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Zondag Laetare

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Sylvia Bakker
Diaken Riekel Beens
Moment met de kinderen 4e zondag project veertigdagentijd: Verander je mee?
(de kinderen blijven daarna in de ker)
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 122 : 1 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: 1 Samuel 16, 1-13

Zingen: Lied 319, 1, 3, 5 en 7

1 Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

3 Herder David werd een koning
en hij zong uw lof,
en zijn zoon bouwde uw woning
heerlijk af.

5 Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

7 Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Evangelielezing: Johannes 9,1-17

Zingen: Lied 534
1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Zingen: Lied 860

2 De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond. refrein

3 Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer. refrein

4 Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd. refrein

Overlijdensberichten

Zingen: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 1016

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie goede en gezegende diensten

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten

Vanavond is er een vesper in de Verbinding te Midwolda, Hoofdstraat 167. Aanvang 19.00 uur.
Voorganger ds. Richard Offringa

Op zondag 26 maart (5e zondag in de veertigdagentijd) is er een vieringin de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

24 maart : Bijbels koken in Ons Gebouw te Winschoten. Aanvang 17.00 uur. Kosten € 17,50 pp.
Info & aanmelding: Ellen Jalink of ds. Bert L. van der Woude.

28 maart: Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

30 maart Workshop Paaskaars maken o.l.v. ds. Monica Schwartz uit Almelo van 19.30 tot 21.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Opgave bij Hennie Nijmeijer of Ellen Smid.

Op Paaszondag is er een Paasontbijt om 8.30 uur in Irene.
Aanmelding kan via Els Tiggelaar
Of via de lijsten in de kerk

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.