Liturgie voor de viering op de 3e zondag van de veertigdagentijd, 12 maart 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, Zondag Oculi

Viering op de 3e zondag in de veertigdagentijd 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Zondag oculi naar Psalm 25

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Cor Vos
Moment met de kinderen 1e zondag project veertigdagentijd: Verander je mee?
(de kinderen blijven daarna in de ker)
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Henk Zwik

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 25 : 1 en 7

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………
1e Lezing: Exodus 17, 1-7

Zingen: Lied 605

2. De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3 De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4 De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5 De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Evangelielezing: Johannes 4,1-26; 39-42

Zingen: Tu sei sorgente viva

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 653 : 1, 3 en 4

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3 Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

4 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 655

2 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie goede en gezegende diensten

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl

en klik op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten
Vanavond is er een vesper in de Marktpleinkerk Winschoten. Aanvang 19.00 uur.
Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Op zondag 19 maart (4e zondag in de veertigdagentijd) is er een vieringin de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

 

14 maart
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

De gespreksgroep senioren met lunch is een week opgeschoven naar de 21e maart.

15 maart
Stiltewandeling vanuit de Marktpleinkerk te Winschoten. Inloop vanaf 10.00 uur. Kleine viering om 10.30 uur gevolgd door wandeling en lunch. Info & aanmelding: Pastor Tineke Huizing. Kosten: vrijwillige bijdrage. Ook zonder aanmelding welkom om mee te doen.

16 maart
Wereldkeuken van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten met deze keer gerechten uit Ierland. Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

18 maart
Lezing over de ramen in de Marktpleinkerk en lunch in Ons Gebouw.Van 11.00 tot 14.00 uur. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude of Ellen Smid.

Voor beide laatste activiteiten liggen er lijsten in de kerk.

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.