Liturgie voor de viering op zondag 5 maart 2023 om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Jan Bulder
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Boukje Haan
Organist Bouko Tiggelaar
Koster/Beeld & geluid Jan Mulder/Sander Tiggelaar

Voorblad: De verheerlijking op de berg. Duccio di Buoninsegna, 1308-11

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 25: 1,2,3

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendlijk’ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Exodus 24:12-18

Lied: 825: 1,4

De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 17: 1-13

Lied: 545

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 543

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 547: 1,4,5,6

Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Heenzending en zegen

Orgelspel

————————–

Komende diensten

Vanavond is er een vesper in de kerk aan de Kerkstraat 12 te Meeden,
aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Simon Rienstra.

Op zondag 12 maart (3e zondag in de veertigdagentijd) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 12 maart is er s’ avonds een vesper in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.