Liturgie voor de viering op de 1e zondag van de veertigdagentijd, 26 februari 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten, Zondag Invocabit

Viering op de 1e zondag in de veertigdagentijd 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Peter Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Moment met de kinderen 1e zondag project veertigdagentijd: Verander je mee?
(de kinderen blijven daarna in de ker)
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Heino Ruiter

 

ZONDAG INVOCABIT

Orgelspel

Concerto del signore Manzia, Johann Gottfried Walther (Erfurt, 18 september 1684 – Weimar, 23 maart 1748)

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 91 : 1 en 7

1 Heil hem wien God een plaats bereidt.
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst: Verander je mee?

Zingen: Projectlied (Melodie: Lied 536)

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Genesis 2,15-3,9

Zingen: Lied 944

1 O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

2 En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

3 Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Evangelielezing: Matteüs 4 : 1-11

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel.     Psalm 91 in de bewerking van Jan Jansen  (van 1987 tot medio 2011 was hij de organist van de Dom van Utrecht)

Zingen: Lied 942

1 Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

(kinderen komen terug)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwighe

Zegen

Muziek: Mozart – Concert voor fluit en harp , K 299 -2e deel  – Andantino

https://www.youtube.com/watch?v=4hIRXX_7gME

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.pg-winschoten.nl en klik op de liturgie van deze dienst.

Komende diensten

Vanavond is er een vesper in de kerk aan de Goldhoorn 8 te Oostwold,aanvang 19.00 uur. Voorganger
ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 5 maart (2e zondag in de veertigdagentijd) is er een vieringin de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

28 februari
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

1 maart
Muziek beluisterd & toegelicht door Matthieu ter Horst. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.

Ook kunt u zich al aanmelden voor de dagtrocht naar klooster IHLOW en Emden op 1 april 2023

De lijsten daarvoor liggen in de kerk.

 

 

 

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.