Liturgie voor de dienst op Aswoensdag, 22 februari 2023 vanuit de Marktpleinkerk Winschoten

Vesper aan het begin van de veertigdagentijd

Kleur: Paars

U kunt deze dienst beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Hilda van der Woude
Organist Bouko Tiggelaar

 

Welkom 

Stilte en licht (aansteken van de kaarsen)

Openingsvers: Kom adem ons open (3x)


Gebed
Uw Naam, o God, – op dood
en leven hebt Gij die verbonden
aan de namen van de mensen.
Zo hebt Gij ons geroepen,
mens te wezen in uw Naam
en te breken met alle macht
die ons daarvan weerhoudt.
WEES MET ONS GOD

zoals Gij zijt geweest met hen
die ons zijn voorgegaan
naar het land en het bestaan
dat ons door U is toebedacht
MAAK ONS VRIJ, O HEER,

zo vrij dat wij het hart hebben,
om namens U elkander aan te zien
en te redden voor het leven.
AMEN

PSALMGEBED : Psalm 69 : 4 en 5

4 Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.

5 Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht,
bang is het mij te moede, houd mij staande.
Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte,
spreek over hen die mij benauwen recht!
Nergens is troost en nergens medelij!
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken.
Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij
dat mij het hart niet gans en al ontzinke.

Lezing uit de profeten: Jesaja 58 : 1-10

Muziek 

Epistellezing: 2 Korintiërs 5 : 20 – 6 : 10

Muziek : Lied van het oprechten vasten
(537 : 1 en 2)

 


Evangelielezing: Matteüs 6 : 1-6, 16-21

Muziek:   Lied van het oprechten vasten
(Lied 537 : 3 en 4)

Enkele woorden ter overweging

Orgelspel

Muziek: Lied 538

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd, is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd, is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Gebeden met stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Lied 536 (CD Met haar en ziel, II, 2 nr. 1)

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Zegen

Komende diensten

Op 26 februari 2023 er is een dienst op de
1e zondag van de veertigdagentijd
om 9.30 uur in de Marktpleinkerk
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

De eerste vesper in de veertigdagentijd wordt gehouden
in de kerk aan de Goldhoorn te Oostwold
Aanvang: 19.00 uur. Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

 

Veertigdagentijd kalender

Tijdens de afgelopen dagen hebben vele vrijwilligers
op alle adressen van de Streekgemeente Oost-Groningen een
Veertigdagenkalender bezorgd.
Mocht u onverhoopt toch niet een exemplaar hebben ontvangen,
laat u dat dan weten aan een kerkenraadslid van uw gemeente
en we proberen u er zo snel mogelijk een toe te laten komen.

De kalender begint vandaag en reikt voor elke dag tot aan Pasen
een tekst, gedicht, afbeelding of anderszins aan ter overweging in deze tijd van voorbereiding. 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.