Liturgie voor de viering op de 7e zondag na Epifanie op zondag 19 februari 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de 7e zondag na Epifanie, 19 februari 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
OuderlingTin Corrie Troost
Diaken Herma Ufkes
Leiding KND Janny Geertsema
Wim Jan Muller
Beeld & geluid Marco Wesseling
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 3, 6 en 7

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

3 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

4 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Moment met de kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing : Exodus 22, 20-26

Zingen: Lied 973

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Evangelielezing: Matteüs 5, 33-48

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 974 : 1, 3 en 5

1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

3 Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

5 God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N
U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten
Deze zondagmiddag is er een avondmaalsviering in ‘t Vondelhuys
Aanvang:15.00uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Op woensdag 22 februari (Aswoensdag) is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 26 februari (1ste zondag in de veertigdagentijd) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 26 februari is er s’ avonds een vesper in de kerk aan de Goldhoorn 8 te Oostwold, aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Mededelingen
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.
Bezinnning & Cultuur

21 februari
Pannenkoekendag. Aanvang 17.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
23 februari
Wereldkeuken van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten met deze keer gerechten uit China. Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

 

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.