Liturgie voor de viering op zondag 5 februari 2023 om 9:30 uur in Oostwold

Voorganger Ds. Richard Offringa
Ouderling van dienst Jan Drewel
Diaken Geesje Koers
Organist Koos Akkerman
Lector Anja Meijer
Ineke Dusseljee

WILT U WEL UW LIEDBOEK MEENEMEN!

Aandacht voor het werelddiakonaat.

Welkom en mededelingen

Intochtslied : psalm 67:1,2

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Uitleg bloemenschikking

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid,
die het werk van zijn handen niet loslaat.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Lied: 281:1,4,5

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
Kyriëgebed

Lied 150a:2,4

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Afronding project Vluchtelingen in Griekenland.

Gebed om het Woord

Kindernevendienst

Kinderlied Kerk in actie: Het Kids in actie lied

Refrein:
We zijn er op de wereld
met z’n allen voor elkaar.
Niemand in z’n eentje
want dat is veel te zwaar.
We moeten elkaar helpen,
ook wanneer het moeilijk gaat,
zodat iedereen op aarde
er nooit alleen voor staat.

Rainbow vliegt de wereld over,
ziet problemen, klein en groot.
En vertelt ons de verhalen
van kinderen/mensen in nood.

Couplet:
Op zoek naar veiligheid
Natuurgeweld of oorlog,
of een hongersnood:
mensen moeten vluchten
anders gaan ze dood.
Nu hebben ze geen thuis meer
en zijn ze alles kwijt.
Dus komen wij in actie
voor rust en veiligheid.
(Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2019 Celmar Music)

1e Schriftlezing:  Jes.43:9-12

Lied 145:1,2

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

2e schriftlezing: Mtt.5:13-16

Lied 974:1,2

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Verkondiging

Lied 838:1,2

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Dank- en voorbeden afgesloten met Onze Vader……

(kinderen komen terug)

Presentatie project Ethiopië.

Inzameling van de gaven bij de uitgang

Slotlied: 867:1,2.

Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

Wegzending en ZEGEN (gezongen Amen 431b):

Uitleidend orgelspel