Liturgie voor de viering op de 3e zondag na Epifanie op zondag 22 januari 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de 3e zondag na Epifanie,   22 januari 2023 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
OuderlingTin Tineke Wisman
Diaken Leo Deinum
Leiding KND Janita Tuin
Wim Wim Westerman
Beeld & geluid Marco Wesseling
Koster Heino Ruiter

Orgelspel: Partita over psalm 139 Willem van Twillert

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 139 : 1 en 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Moment met de kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing : Jesaja 49 : 1-7

Zingen: Lied 513

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Evangelielezing: Matteüs 4 : 12-22

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel: Gezang 47 Maarten Kooy

Zingen: Lied 531

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 362

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen

Orgelspel: Sortie F majeur Cesar Auguste Franck

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N
U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 29 januari 2023 om 9.30 uur is er de

Dienst van het samengaan
in het kerkgebouw De Ontmoeting Kerklaan 32, 9679 AE in Scheemda.
Voorgangers zijn pastor Tineke Huizing-Piersma,
ds. Richard Offringa, ds. Gert Wybe van der Werff
en ds. Bert L. van der Woude.
Na afloop is er koffie of thee en alle gelegenheid om na te praten.

Wij nodigen alle gemeenteleden van harte uit voor de viering waarmee we deze bijzondere stap van onze geloofsgemeenschappen willen markeren.

Bezinning & Cultuur

24 januari Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp. nfo & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

25 januari Muziek beluisterd & toegelicht door Matthieu ter Horst om 19.30 uur in Ons Gebouw.

26 januari Wereldkeuken (Spanje) van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via Ellen Smid of ds. Bert L. van der Woude.

 

29 januari Lezing over het commentaar op het Johannesevangelie van Eugen Drewerman door ds. Bert L. van der Woude.
Aanvang 15.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp inclusief consumptie

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.