Liturgie voor de viering op zondag 8 januari 2023 om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Pastor Tineke Huizing
Ouderling van dienst Ina Kruizinga
Diaken Cor Vos
Organist Jan Muller
Koster Lowie Jager
Beeld & geluid Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen  (Moment van stilte)

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                     (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering    

Zingen:  Aanvangslied: Psalm 72: 1, 4, 6.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Zingen:  Glorialied: 515: 1, 3, 4, 7

Moment met de kinderen.

Kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van:  ‘Samen in het licht’:

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6

Zingen Lied 517: 1, 2, 3

Evangelielezing: Mattheus 2: 1-12

Zingen Lied: 518: 1, 3, 4

Overdenking

Orgelspel

Zingen Lied: 843

Gedicht: ‘t Licht – dàt blijft 

Alles wat we zien zal voorbijgaan.
Wij zullen voorbijgaan,
de een gaat voor de ander –
zelden samen.
Alles wat we zien zal voorbijgaan,
maar ’t licht – dàt blijft
en in dat licht wij.
Het licht, dat door geen duister
overwonnen zal worden,
al is de strijd soms hevig
en lijkt ’t licht te doven.
Alles wat we zien zal voorbijgaan.
Maar het licht – dàt blijft.           

Marinus van den Berg

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied: 423: 1, 2, 3

Zegen

Orgelspel

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst!

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

—————-

Komende diensten

Op zondag 15 januari is er een oecumenische dienst voor de “Biddag voor de éénheid” in de St. Vituskerk te Winschoten, aanvang 11.00 uur. Voorgangers ds. Bert L. van der Woude en pastoor Buter. Organist is Bouko Tiggelaar.
Met medewerking van het St. Vituskoor.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten.
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

10 januari
Senioren gespreksgroep met lunch.
Van 12.30 uur tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp voor de lunch.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

10 januari
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het gebouw Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp.
Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

12 januari
Filmavond Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur in Het Karspel te Bellingwolde. Kosten € 5,- pp. inclusief koffie/thee.