Liturgie voor de viering op Oudjaarsavond 31 december 2022 om 19:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Gerard de Groot
Diaken Ineke Dusseljee
Organist Bouko Tiggelaar
Koster Jan Mulder
Beeld & geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering 

Intochtslied: (Psalm) 90: 1,4,7

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Gij overspoelt de stervling met uw stromen.
De jaren snellen ons voorbij als dromen.
Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren,
des avonds dor en alle glans verloren.
Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan.
Uw gramschap overweldigt ons bestaan.

Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here,
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?
Schenk ons het morgenrood van uw genade,
dan prijzen wij voortaan uw grote daden.
Vergun uw volk, na jarenlange druk,
nu vele jaren zorgeloos geluk.

Gebed

Lied: 488: 1,3,5

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Schriftlezing: Psalm 103: 1-12

Lied: 103a: 3,4

De Heer is als een vader,
die voor zijn kinderen ’t beste wil;
wie Hem vertrouwend naadren,
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.
Hij immers kent ons broze
bestaan, want stof zijn wij,
een teer geluk, als rozen
zo schoon, zo snel voorbij;
als gras zijn wij, als blaren,
wanneer de najaarswind
door ’s levens boom komt varen,
wie is er die ze vindt?

Maar ’t rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zij heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort,
looft Hem, gij zult Hem geven
de lof van ’t gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Overweging

Lied: 159a

Nu is het woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede,|
mijn ogen zijn vervuld
van” t heil dat Gij onthult
en dat Gij doet geschieden.

Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied:  248

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

Heenzending en zegen

Orgelspel

———————–

Komende diensten van de PG Winschoten

Op zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 10.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 8 januari 2023 is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 09.30 uur. Voorganger Pastor Tineke Huizing.