Liturgie voor de Kerstmorgenviering op zondag 25 december om 9:30 uur in de Vennekerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Janny van Lang
Organist Jan Muller
Koster/Beeld & geluid Henk Zwik/Sander Tiggelaar

M.m.v. De Harmonie o.l.v. Bouko Tiggelaar

Voorblad: De geboorte, Lorenzo Costa de oudere

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Gezang 146: 1,2,3,4,5,7

Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.

O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kindren nu.

Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij ’t englenheir van Bethlehem.

Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

Toelichting liturgische schikking en afronding Adventsproject kindernevendienst: Levenslicht

Projectlied: (wijs als gezang 146)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Kerst (Maria):
Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië, lied 301e

Loflied: 468

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heilgen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 37:15-28

Lied: (Psalm) 78:2,24,25

Ja, Juda heeft Hij tot zijn stam verkoren.
Hij doet de berg van Sion als een toren
oprijzen met een glans van tempeltinnen.
Jeruzalem zal Hij altijd beminnen.
Hecht als de bergen is zijn heiligdom,
hecht als de aarde,  niemand keert haar om.

God riep een koning die voor Hem zou strijden,
God riep een herder die zijn volk zou weiden,
om wolven van de schaapskooi af te weren-
een herder Israels,  een knecht des Heren;
David heeft zo de kudde Gods gehoed,
oprecht en wijs, in weid’ en overvloed.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25

Lied: 478: 1,2,4

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Overdenking

Muziek door de Harmonie  Nowell

Lied: 503 Wij staan aan een kribbe

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

lied: 481

Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Heenzending en zegen

Slotlied: Ere zij God   

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Orgelspel

———————-

Komende diensten

Op zaterdag 31 december is er een regiodienst (oudjaarsavond)
in de Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 10.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

27 december
Wijkresto. Aanvang 17.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.