Liturgie voor de viering op zondag 18 december om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Diaken Geert Tuin
Lector Lenie de Vries
Organist Bouko Tiggelaar
Koster/Beeld & geluid Lowie Jager/Sander Tiggelaar

Voorblad: Juda en Tamar (Horace Vernet, 188o)

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 19: 1,3

De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

Volmaakt is ’s Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Aansteken van de vierde adventskaars

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië, lied 301a

Moment met de kinderen. Adventsproject: levenslicht

Projectlied:
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

vierde zondag (Tamar):
De stam van Juda bleef bestaan,
want Tamar is niet weggegaan.
Als hoopvolle en sterke vrouw
bleef zij geloven in Gods trouw

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
            V: De Heer zal bij u zijn
            A: DE HEER ZAL U BEWAREN
            ………

Eerste Schriftlezing: Genesis 38

Lied: 738: 3,4

Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria’s
die steeds hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus’ tafel gaan.

Tweede Schriftlezing: Matteüs 1: 1-17

Lied: 433: 1,2,4

 Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 437

Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

Dauwt, heemlen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breekt in regens neer,
regent de Heiland, Isrels Heer.

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 440: 1,3,4

Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vo’o’r alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Weest onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende diensten

Op zaterdag 24 december is er een kerstnachtdienst
in de Marktpleinkerk, aanvang 22.00 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 25 december (1ste kerstdag) is er een viering
in de Vennekerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff.
M.m.v. het fanfareorkest “De Harmonie”.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

18 december
Traditionele adventswandeling in Balloo. Vertrek 13.00 uur station Winschoten.
Kosten € 2,50 pp. Voor vervoer (auto) en consumptie. Info & aanmelding Ellen Smid

22 december
Wereldkeuken (Israël, Palestijnse gebieden) van 17.30 tot 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 10,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.