Liturgie voor de viering op de 3e zondag van Advent, 11 december 2022 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de 23zondag van Advent, 11 december 2022  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Zondag Gaudete (verheugt u). De kleur op deze zondag is roze, als mengvorm van wit en paars 

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Corrie Troost
Diaken Leo Deinum
Leiding KND Geen KND, wel een moment met de kinderen
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Marco Wesseling
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 85 : 1, 3 en 4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Aansteken van de derde adventskaars

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Moment met de kinderen: Adventsproject: Levenlicht. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.

Daar vooraf zingen we het projectlied:


Gebed

Voorganger:   De Heer zal bij u zijn
Allen:             De Heer zal u bewaren

Lezing OT: Jozua 2, 1-7, 15 – 21, 6 : 22-25

 Zingen: Lied 738 : 1 en 3

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Evangelielezing: Matteüs 12 : 46-50

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,  U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

 Overdenking     

Orgelspel       

Zingen: Lied 450

2 Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

3 Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.
859 Bekijk

Afsluiting project Moldavië

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 452

1 Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Zegen met gezongen amen

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Vanmiddag: Kerstconcert Kamerkoor Bel Canto.
Aanvang 16.00 uur Marktpleinkerk.

Op zondag 18 december (4e zondag van Advent) is er een
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

13 december
Senioren Gespreksgroep met lunch van 12.30 tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

13 december
Wijkresto. Aanvang 17.30 uur gebouw Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat Winschoten.
Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

14 december
Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

18 december
Traditionele adventswandeling in Balloo. Vertrek 13.00 uur station Winschoten. Kosten € 2,50 pp. Voor vervoer (auto) en consumptie. Info & aanmelding Ellen Smid

28 december
Klassiek concert gegeven door Matthisas Emmerink en Isabel Calvo,
die werken voor viool en piano spelen.
Locatie: Marktpleinkerk
Tijd: 19.30 uur
Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor beide musici.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.