Liturgie voor de viering op de 2e zondag van Advent, 4 december 2022 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de 2e zondag van Advent, 4 december 2022  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Populus Sion: Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.

Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Jan Bulder
Diaken Riekel Beens
Leiding KND Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar
Koster Jan Mulder

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 80 : 1 en 2

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efra‹m,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Aansteken van de tweede adventskaars

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Moment met de kinderen: Adventsproject: Levenlicht. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.

Daar vooraf zingen we het projectlied:


Gebed

Voorganger:   De Heer zal bij u zijn
Allen:             De Heer zal u bewaren

Lezing OT: Ruth 1 : 19b – 2 : 12; 4 : 13-17.

 Zingen: Lied 738 : 1 en 3

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Evangelielezing: Matteüs 13 : 54 -58

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,  U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

 Overdenking     Orgelspel       Zingen: Lied 787

2 Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3 Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot.

4 Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 463 : 1 t/m 5
Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2 Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3 Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4 Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5 Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Zegen met gezongen amen

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 11 december (3e zondag van Advent) is er een
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

4 december
Inspiratiecafé in de Harbour Club (Havenkade West 3) te Winschoten.
Gast: Monseigneur Ron van den Hout – bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

8 december
Licht op hoop. Eerste van 2 avonden waarin Judith Groot Zevert
de betekenis en kracht van hoop en zegen belicht. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Info & aanmelding: Judith Groot Zevert, 06-57531702

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.