Liturgie voor de viering op de 1e zondag van Advent, 27 november 2022 om 9.30 uur in de Martkpleinkerk te Winschoten

Viering op de 1e zondag van Advent, 27 november 2022  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Ad te levavi (Psalm 25) Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam.

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;
mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Herma Ufkes
Leiding KND Geen KND, wel toelichting bij Adventsproject en projectlied
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Orgelspel:  Lofzang van Maria         Adriaan Engels (1908 – 2003)

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25 : 1 en 2

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Aansteken van de eerste adventskaars

Kyriëgebed met gezongen Kyrie

Adventsproject: LEVENSLICHT
Moment met de kinderen.

Zingen: Projectlied (melodie: Lied 469)

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Lezing OT: 2 Samuël : 11 : 1 -27

 

Muziek van Leonard Cohen. die zingt over David en Batseba: https://songteksten.net/lyric/2294/46260/leonard-cohen/hallelujah.html

Zingen: Lied 738 : 1 en 3

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Evangelielezing: Matteüs 21 : 1 t/m 9

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel: Macht hoch die Tür, Opus 135 b  Max Reger (1873 – 1916) 

Zingen: Lied 435 : 1, 3 en 4

1 Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.

3 Gezegend was het land, de stad,
waar deze koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en Hem als koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4 Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!

Overlijdensbericht
Zingen: Lied 961 (2x)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 462
1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zegen met gezongen amen

Orgelspel: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit          Helmut Walcha (1907 – 1991)

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 4 december (2e zondag van Advent) is er een
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

30 november
Bijbelkring Oude Pekela van 14.30 tot 16.00 uur in het Anker te Oude Pekela.
Aanmelding via Ds. Simone van de Vrie, (0598-617823)

4 december
Inspiratiecafé in de Harbour Club (Havenkade West 3) te Winschoten.
Gast: Monseigneur Ron van den Hout – bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.