Liturgie voor de viering op zondag 13 november om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Lector Janny van Lang
Organist Bouko Tiggelaar
Koster/Beeld & geluid Lowie Jager/Sander Tiggelaar

Voorblad: Mozes bij de brandende braamstruik, door Rembrandt

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 9: 1,4,5

Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

Gebed om ontferming met Kyriëlied 301h

Loflied: 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1-15

Lied: 221: 1,2

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Tweede Schriftlezing: Lucas 20:27-40

 Acclamatie: 339a

Overdenking

Orgelspel

Lied: 752: 1,4,5,7

Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven,
al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.
Wat hun door de Koning des lichts is gegeven,
dat houden zij teder naar binnen gekeerd.
Het hart van hun werken,
dat niemand kan merken,
verlicht hen met liefde in leven en sterven
en doet hen de hemelse zaligheid erven.

Want die in hun hart van het hemelse stammen,
geboren uit God door zijn scheppende woord,
van binnen zijn zij als de sierlijke vlammen
van ’t heilige vuur dat hun leven behoort.
Het lied dat zij zingen
met engelenkringen,
dat zal, waar de eeuwige hemelen blinken,
zo zoet en zo zuiver, zo innig weerklinken.

Zij wandlen op aarde, zij zijn in de hemel,
hun zwakheid bewaart deze wereld voor God.
Zij smaken de vrede in ’t aardse gewemel,
zijn arm en zij hebben het hoogste genot.
Zij hebben in lijden
bestendig verblijden
en liefelijk leven zij zuiver van zinnen.
Zij hebben een blinkende wereld van binnen.

O Jezus, o schat die in ’t hart is geborgen,
o heimelijk sieraad dat glanst in de ziel,
laat ons met U meegaan op weg naar de morgen,
of ’t kruis met zijn schaduw ook over ons viel.
Hier leven terzijde
in smaadheid en lijden,
hier omgaan met Christus in stilte van binnen,
dáár eenmaal, zoals wij bemind zijn, beminnen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 766: 1,3

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.

De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende diensten

Vanavond is er een Taizé viering in de Marktpleinkerk met de cantorij o.l.v. Grebber Koster, aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Op zondag 20 november (Eeuwigheidszondag) is er een viering in de Vennekerk, aanvang 9.30 uur.
Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude en ds. Gert Wybe van der Werff

——————————-

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

15 november
Kaarsen maken o.l.v. ds. Monica Schwartz uit Almelo.
Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw, kosten € 10,- p.p. Info & aanmelding: Ellen Smid

16 november
Stiltewandeling vanuit de marktpleinkerk. Inloop vanaf 10.00 uur. Kleine viering om 10.30 uur gevolgd door wandeling en lunch. Kosten: vrijwillige bijdrage.

16 november
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst met deze keer aandacht voor werken van Robert Schuman en Franz Liszt. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw.