Liturgie voor de viering op zondag 6 november 2022 in de Marktpleinkerk te Winschoten. 8e Zondag van de Herfst, Oogstdienst

Viering op de achtste zondag van de Herfst  (6 november 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten: Hervormingsdag

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorgangers Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Henny Muller
Diaken Tilly Ottevanger
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema/Janita Tuin
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Willem van der Laan

Welkom en mededelingen

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)
GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 85 : 1, 3 en 4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

 

Glorialied: lied 906 : 2, 6 en 8

 

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwenKindernevendienst

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht
vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Lezing OT: 2 Koningen 5 : 19b -27

Zingen: Lied 860

 


2. De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond. Refrein

3 Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer. Refrein

4 Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd. Refrein

Evangelielezing: Lucas 19 : 41 – 48

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 775


2 Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

3 Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

4 Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

5 Dag van brood en herverdelen,
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

6 Dag van zon en dag van vrede,
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.

7 Dag van vreugde en verbazen
om het zien van wat wij lazen:
er was licht, het licht van Pasen.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 704

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen met gezongen amen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De streekkerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 13 november is er een
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

’s Avonds is er een Taizéviering in de Marktpleinkerk
Aanvang: 19.30 uur met Ds. Bert L van der Woude
En de catorij o.l.v. Grebber Koster

 

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur november 2022

8 Senioren Gespreksgroep & Lunch
Van 12.30 uur -15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp. (voor de lunch). Aanmelding vis Ds. Bert L. van der Woude

9 Filosoferen over actuele thema’s. 19.30 uur! In Ons Gebouw te Winschoten.
Aanmelding via Ds. Bert L. van der Woude

9 Meditatief dansen in de Ontmoeting (blz. 34)
10.00 – 11.30 uur o.l.v. Ulrike Neumann

10 Informatieavond over de reis naar Rome en de Amalfikust (blz. 12) Van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 juni 2023!). Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw

12 Dagtocht Deventer. (blz. 10). Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelding via Ellen Smid of Ds. Bert L. van der Woude. Kosten: ca. € 55,- pp.

15 Kaarsen maken (blz. 30) in Ons Gebouw o.l.v. ds. Monica Schwartz uit Almelo. Aanvang: 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten: € 10,- pp. Aanmelding via Ellen Smid.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.