Liturgie voor de viering op zondag 30 oktober 2022 in de Marktpleinkerk te Winschoten. 7e Zondag van de Herfst, Hervormingsdag

Viering op de zevende zondag van de Herfst  (30 oktober 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten: Hervormingsdag

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorgangers Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Watze Bokma
Diaken Anja Meijer
Leiding Kindernevendienst Geen Kindernevendienst
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Marco Wesseling
Koster Jan Mulder

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Samen op Weg (melodie lied 665)

1. Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

2. Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

3 Wij vieren samen avondmaal,
met jong en oud, in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

4. De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
’t Beloofde land ligt in ‘t verschiet. H
ij leidt ons en verlaat ons niet.

Bemoediging en groet

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A.: die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V.: Die trouw is tot in eeuwigheid,
A.: die het werk van zijn handen niet loslaat.
V.: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
A.: Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Zingen: Lied 287 : 1 , 4 en 5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

4 Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Evangelielezing: Lucas 19 : 1-10

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 974 : 1, 2 en 5

1 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Dankgebed en voorbeden

DE TAFEL VAN DE HEER.

Lied van overgang van Schrift naar Tafel: lied 388 (Tijdens het lied worden brood en wijn binnengebracht)

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Nodiging
V.: Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven
om feestelijk de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen die met elkaar delen.
Welkom aan de Tafel
V.: Wij zijn hier verzameld rond de tafel van de Eeuwige. Gereed gemaakt voor wie Hem liefhebben
en voor wie Hem meer zouden willen liefhebben.
Voor diepgelovigen en kleingelovigen.
Voor wie hier vaker komt en voor wie hier nieuw is.
Voor wie geprobeerd heeft Hem te volgen
en voor wie het niet gehaald heeft.
Iedereen is welkom om brood en beker te ontvangen. Van Christus, mens vervuld van God en mensen.
Die ons de weg van de liefde leerde
en zelf die weg ten volle leefde.
Groet
V.: De Heer is met u allen.
A.: Zijn vrede is met u.
V.: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Grote Lofprijzing
V.: U komt onze dank toe, Eeuwige God, overal en altijd door Jezus, onze Heer.
Want u hebt omgezien naar mensen met honger en dorst: Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt u ons aan, een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.
V.: Daarom, Eeuwige God, voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren en dienen van de heiligen van naam en alle andere stemmen van heel uw mensenvolk genodigd aan uw maaltijd en zingen wij U toe:

Zingen: Lied 146c : 7

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

V.: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven
met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; die van uw Geest vervuld
geweest, en zijn zending heeft aanvaard om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost, de gebrokenen geheeld heeft en de zijnen liefhad tot het einde;
Die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

Zingen: Lied 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan
dat wij rechtdoen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons dan
dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

Gebed om de Geest
V.: Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood en over deze wijn,
en over ons die deze tekenen ontvangen.
Moge het lichaam en het bloed van Christus
voor ons worden tot leven dat niet vergaat
en ons verenigen met elkaar en bovenal met Hem die ons bijeen zal brengen in Uw Rijk waar wij om bidden met de woorden:
A.: Onze Vader…

Vredegroet: Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.

Delen van brood en wijn
V.: Het brood dat wij breken en aan elkaar geven
vertelt ons dat Jezus’ leven ook gebroken is.
Hij heeft zich aan ons gegeven,
en heeft de weg naar God geopend.
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg.
De beker met de vrucht van de wijnstok,
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid, omdat we in de naam van Jezus
op weg mogen gaan naar Gods koninkrijk.
Het is de wijn van het feest.

Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens onze rondgang zingen we enkele Taizé-liederen

Zingen: lied 568a (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Zingen: lied 117d (Alle volken, looft de Heer)
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Zingen: lied 874
(Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer)
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.
Sanctum nomen Dominimagnificat anima mea.

Dankgebed
V.: Heer onze God, wij danken U voor deze maaltijd,
laat Uw Woord voedzaam zijn als brood
en Uw liefde ons doorgloeien als wijn.
Dat wij vol zijn van U en openstaan voor elkaar
en zo toeleven naar Uw grote dag. A.: Amen.

Slotlied: lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen amen

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag november is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds.  Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.