Liturgie voor de viering op zondag 16 oktober om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Itse de Boer
Ouderling van dienst Henny Muller
Diaken Riekel Beens
Lector Eise Smid
Organist Koos Akkerman
Koster/Beeld & geluid Lowie Jager/Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.             (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering    

Aanvangslied: Lied 215: 1, 2, 6 en 7

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: Lied 305, alle verzen

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Genesis 32: 23 t/m 32

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

Evangelielezing: Lucas 18: 1 t/m 8

Lied: Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 967: 1, 5 en 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied 146c: 1, 5 en 7

Zegen

Orgelspel

————————————————————————-

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten
Op zondag 23 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. J. Hilverda

Mededelingen
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Stamppot buffet Midwolda
In het kerkblad van oktober staat een verkeerd mailadres.
Aanmelden kan tot 20 oktober bij Henk Kielstra of bij Anja Meijer: h.kielstra@ziggo.nl of anjakomdeur@gmail.com

Bezinnning & Cultuur
18 oktober gespreksgroep senioren met lunch. Aanvang 12.30 uur Ons gebouw.. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

U I T N O D I G I N G

Vrijwilligersavond op 4 november om 19.30 uur in Irene.

Na alle coronaperikelen van de afgelopen 2 jaar lijkt het ons goed een avond te organiseren voor alle vrijwilligers van onze gemeente.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd op vrijdag 4 november om 19.30 uur in Irene.
Wij zorgen voor de koffie en het gebak en natuurlijk ook voor een hapje en een drankje.
Graag z.s.m. opgeven via mailadres: onsgebouwpgw@gmail.com
U kunt zich ook via de intake lijst in de Marktpleinkerk opgeven.