Liturgie voor de viering op zondag 9 oktober 2022 in de Marktpleinkerk te Winschoten. 4e zondag van de Herfst

Viering op de vierde zondag van de Herfst  (9 oktober 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorgangers Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Leo Deinum
Leiding Kindernevendienst Geen Kindernevendienst
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Willem van der Laan

 

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 146 : 1, 4 en 5

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5 Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing : 2 Timoteüs 2 : 8 -15

Zingen: Lied 361

Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

2 Behoud het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!

3 Hebt Gij uw knecht genodigd?
Wie ben ik, Heer?
Roekeloos, kleingelovig,
zwak en niets meer.

4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

6 De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.

7 De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!gen:

Evangelielezing: Lucas 17 : 11-19

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 534

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee

 

Zegen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 16 oktober is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds. Itse de Boer

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

11 oktober
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat van 17.30-19.30 uur. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,– pp. Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

12 oktober
Stiltewandeling vanuit de Marktpleinkerk. Aanvang 10.00 uur. Richtbedrag vrijwillige bijdrage: € 5,– p.p. Info en aanmelding: Pastor Tineke Huizing-Piersma.

12 oktober
Muziek beluisterd en toegelicht. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.Joseph Haydn: Celloconcert in C , Te Deum. Maurice Ravel: Bolero, Daphnis Suite.Toelichting: Matthieu ter Horst

12 oktober
Leerhuis Filosofie: Aanvang 20.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Info en aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude.

14 oktober
In Vino Veritas. Wijnproeverij in Ons Gebouw (dus niet in de Marktpleinkerk)  aanvang 19.30 uur. Kosten €10,– p.p.Info en aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude.

 

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.