Preek van de Leek: Liturgie voor de viering op de 3e zondag van de Herfst (2 oktober om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de derde zondag van de Herfst  (2 oktober 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorgangers Drs. Cora-Yfke Sikkema (burgermeester gemeente Oldambt)
Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Janny van Lang
Diaken Cor Vos
Leiding Kindernevendienst Geen Kindernevendienst
Organist Wim van de Laar
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Jan Mulder

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Muziek: Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847)
Gloria in Es, MWV A1

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Muziek (CD): Chants Juifs voor Cello en Piano:
Kol Nidrei (arr. J.F. Zygel) (Alle geloften)
Sonia Wieder-Atherton, Cello
Daria Hovora (piano)

Eerste lezing : Habakuk 3 : 1-3, 16-19

Zingen: Lied 942

1 Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Evangelielezing: Lucas 17 : 1-10

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Preek van de leek door burgemeester Cora-Yfke Sikkema

Orgelspel

Muziek: The Scene: Iedereen is van de wereld

Dit is voor de misfits
die je her en der alleen ziet staan
die onder straatlantaarns eten
en drinken bij de volle maan

dit is voor degenen
die je overal herkent
en deze is voor jou en mij
want dit is ons moment

en ik hef het glas
op jouw gezondheid
want jij staat niet alleen
iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen

deze is voor iedereen die passie heeft
en die voor passie gaat
in het donker kan ik jou nooit zien
maar ik weet dat jij daar staat

en ik hef het glas….

rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
in het donker ben je nooit te zien
maar deze is van ons aan jou

en ik hef het glas….

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 1016

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

 

Zegen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 9 oktober is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Uitnodiging gemeenteavond

Dinsdag 4 oktober in Ons Gebouw, aanvang 19.00 uur
U wordt dan geïnformeerd over de fusie per 1 januari 2023 van de vijf gemeenten tot de Protestantse Gemeente Oost-Groningen.
Het fusiebesluit en de formele stukken worden toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen en om uw mening kenbaar te maken.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten

Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

2 oktober (vanmiddag)
Inspiratiecafé in de Harbour Club te Winschoten. Aanvang 15.00 uur. Gratis entree.
Interviewer Bert L. van der Woude. Gast Marjoleine de Vos, schrijver, dichter en columnist.

5 oktober
Cookingbags maken in het Ons Gebouw. Aanvang 10.00 uur.
Info en aanmelding: Machteld van Delden.

5 oktober
Gesprekskring kwetsbaarheid en veerkracht in Ons Gebouw. Aanvang 19.30 uur
Info en aanmelding Gert Wybe van der Werff.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

U kunt de uitzending terugkijken via NPO 2 of NPO start

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.