Liturgie voor de viering op de 2e zondag van de Herfst (25 september om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de tweede zondag van de Herfst  (25 september)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector
Ouderling Jan Bulder
Diaken Wijbrand Medendorp
Leiding Kindernevendienst Geen Kindernevendienst
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster

Orgelspel 

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 304

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing: Amos 6 : 1-10

Zingen: Lied 718

1 God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, –
dank voor ’t dagelijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3  Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Evangelielezing: Lucas 16 : 19-31

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen:  Lied 992

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Overlijdensberichten

Zingen: Lied 961 (2)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer
Aan hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 1014

1 Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen

Orgelspel

 

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Vanavond (zondag 25 september) is er een Choral Evensong in de Marktpleinkerk te Winschoten om 19.00 uur

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Dirigent: Bouko Tiggelaar
Organist: Vincent Hensen
Solist (tenor): Adriaan Kegel
Trompetist: Peter van Schie

Komende diensten

Op zondag 2 oktober  is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L.  van der Woude
In deze dienst houdt burgemeester Cora-Yfke Sikkema
de preek van de leek

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 

De uitzending vindt plaats op zaterdag 24 september op NPO 2 om 17.10 uur

 

Bezinning & Cultuur

27 september 

Wijkresto

De eerste versie van het wijkresto na de zomer in Ons Gebouw vindt plaats op dinsdag 27 september om 17.30 uur. Aanmelding via Ds. Bert L. van der Woude.

Inspiratiecafé op zondag 2 oktober

Op zondag 2 oktober om 15.00 uur is het inspiratiecafé geopend in de Harbour Club in Winschoten. Eerste gast is schrijfster, dichter en columniste Marjoleine de Vos. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.