Liturgie voor de startdienst op zondag 18 september in Scheemda (10:00 uur) en Oostwold (14:00 uur)

Ochtendviering (in Scheemda)

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via www.pgscheemda.nl

Bij binnenkomst kan iedereen de meegebrachte bloem in het water zetten en een voorbede/dankgebed op een briefje schrijven

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Intochtslied: 276 Zomaar een dak (orgel)

Bemoediging, groet en drempelgebed (in wisselspraak)

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
allen: Die liefde is en grond van ons bestaan.
v: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Samen aan één tafel.
a: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
v: Vrede zij u!
a: De wereld in al zijn veelkleurigheid zij vrede!
v: Heer, wij staan voor U, met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en verdriet.
a: Heer, behoed ons,
keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest.
Amen.

Toelichting thema en toelichting liturgische schikking

Lied: 388:1, 2 zanggroep; 3,4,5 allen

Gebed om ontferming met als afsluiting gezongen Kyrië

Loflied: 305: 1 zanggroep ; 2,3 allen

Zondagsgebed

“Op de markt” naar Jesaja 55: 1-3

Lied: 382: 1 zanggroep  2,3 allen

Epistellezing: Handelingen 2: 44-46

Overweging

Aan de slag met tafelkleden maken of vragen met elkaar bespreken.

Tijdens het terugkomen in de kerkzaal klinkt het lied “Voor iedereen een plaats aan tafel” door Leono Philippo

Lied van de streekgemeente Samen op Weg 1 zanggroep; 2,3,4 allen

Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan.
En streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid.

Wij vieren samen avondmaal,
met jong en oud in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

De weg die wij nu samen gaan,
is God erbij. Hij gaat vooraan!
’t Beloofde land ligt in ’t verschiet.
Hij leidt ons, in verbondenheid.

Dankgebed en voorbeden met acclamatie (“Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons”), Onze Vader

Slotlied: God zal met je meegaan: 1e keer zanggroep. 2e keer allen

Zegen

Orgelspel


Middagviering (in Oostwold)

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) beluisteren via www.kerkomroep.nl

Welkom

Lied: 387

Gebed

Schriftlezing: Lucas 24: 28-31

Stilte

DE MAALTIJD VAN DE HEER

v: De Heer zij met u
a: zijn Geest in ons midden
v: Heft uw harten omhoog
a: Wij heffen ons hart op tot God
v: Brengen wij dank aan de HEER, onze God
a: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
v: Aanvaard, Vader, wat wij U aanbieden.
Het is alles van U
en uit uw hand ontvingen wij het:
a: Dank zij God!
v: Brood en wijn,
vruchten van wat onze hand vond om te doen.
Aanvaard het als onze gave,
die de dank vertolkt,
mét ons gebed, dat zingt,
hoe wij verlangen
naar uw Rijk.
a: Dank zij God!
v. Al wat hier nu ter tafel is gebracht,
geef het uw zegen,
geef het uw Geest.
a: Geef het uw zegen,
geef het uw Geest!
v: Dan wordt hierin
het leven van uw Zoon gedeeld
met wie hier staan en met wie verre zijn.
a: Gezegend zijt Gij
Eeuwige God,
Heer van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien.
v: Het brood gaat rond
en spreekt van Hem,
zo deelt Hij zich uit
en stilt onze honger,
opdat wij leven!
a: Wij gedenken zijn leven,
zijn dood en zijn opstaan
Gezegend zijt Gij, Eeuwige God,
Heer van hemel en aarde
die de vrucht van de wijnstok
hebt geschapen.
v: De beker gaat rond
en spreekt van Hem:
gerijpt en vertreden
tot onze vreugde!
a: Wij gedenken zijn leven,
zijn dood en zijn opstaan!
v: Gezegend, die daar komt
met de Naam van de Heer!
a: Hosanna de Zoon van David!
v: Dat Hij nu hier
één met ons wordt,
wij zijn lichaam.
Kom, Heer Jezus!
a: Maranatha!

Zingen lied 370 (Onze Vader)

Delen van brood en wijn, onder het zingen van

Lied: Ubi caritas (Taizé)

“Daar waar vriendschap en liefde wonen, daar is God”

Dankgebed

Slotlied: 378

Heenzending en zegen

Orgelspel

—————————-

Mededelingen:

Volgende week zondag (25 september) is er een Choral Evensong in de Marktpleinkerk te Winschoten om 19.00 uur

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Dirigent: Bouko Tiggelaar
Organist: Vincent Hensen
Solist (tenor): Adriaan Kegel
Trompetist: Peter van Schie