Liturgie voor de viering op zondag 11 september om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Lector Eise Smid
Organist Bouko Tiggelaar
Koster/Beeld & geluid Lowie Jager/Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 115 1,5

Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd,
doch uw voortdurende aanwezigheid,
uw trouw en uw genade.
Waar is uw God? tart ons het heidendom.
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom
slechts met zichzelf te rade.

Vertrouw op God, gij die den Here vreest,
die altijd voor de zijnen is geweest
hun schild, hun vast betrouwen.
De Heer heeft zegenrijk aan ons gedacht,
Aärons huis en Israëls geslacht
doet Hij zijn gunst aanschouwen.

Gebed om ontferming besloten met Kyriëlied 301f

 Loflied: 146c: 1,3,4

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Exodus 32: 7-14

Lied: (Psalm)106: 8.9.10

Zij hebben niet op God vertrouwd.
Zij maakten zich een kalf van goud,
een afgodsbeeld dat zij aanbaden.
Zij hebben voor een grazend beest
hun eer geruild, en God verraden
die steeds hun helper was geweest.

Hun helper , die vergaten zij,
die in Egypte hun nabij
geweest was in het huis der slaven,
hen door de Schelfzee had geleid.
Zij offerden een dier hun gaven,
alsof een kalf hen had bevrijd.

Toen sprak de Heer, in toorn ontbrand;
Ik roei hen uit met eigen hand.
Ontsteld trad Mozes tussen beide.
Hij smeekte; Spaar dit zondig volk
en blijf genadig ons geleiden,
ga,Heer, ons voor in vuur en wolk.

Tweede Schriftlezing: Lucas 15 1-10

Lied: 324

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
“redden wat verloren is,” dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
“Ik zal er zijn,” zonsopgang, nieuw verbond,

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 896

Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft
en zoekt niet uitentreuren
tot hij gevonden heeft.

Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 800:1,3,5

Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk’lijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Nog blijft, door stralend licht omschenen,
de heilige beminde ons bij.
Zijn bitter lijden doet ons wenen,
zijn hoge liefde maakt ons vrij.
Al wie met ons zijn hand wil grijpen
is welkom, vriend en bloedverwant.
Zijn hartenbloed doet allen rijpen
tot vrucht van ’t hemels vaderland.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende diensten

Op zondag 18 september is het Startzondag in de streekgemeente
Aanvang startdienst 10.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda.
Voorgangers: pastor Tineke Huizing en ds. Gert Wybe van der Werff.
Om ongeveer 15.00 uur is er een korte viering van Schrift en tafel
ter afsluiting van de dag

 Mededelingen

Petrus in het land
Tv-opnames in de Marktpleinkerk en in Ons Gebouw.
Aanvang lunch: 12.00 uur.
Meedoen met de lunch is gratis. Graag aanmelden via
de lijsten in de kerk, of bij ds. Bert L. van der Woude

13 september
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat. Aanvang 17.30 uur. Kosten: € 5,- pp.Info & aanmelding: ds. Bert L. van der woude

Gespreksgroep senioren met lunch
In september is er nog geen gespreksgroep voor senioren met lunch.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober om 12.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.
Aanmelding bij ds. Bert L. van der Woude

15 september
18.00 uur Ons Gebouw Winschoten, filosoferen over actuele thema’s (we beginnen de eerste keer met een maaltijd).  Info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude

19 september
Infoavond Theologische verdieping Groningen. 19.30 uur in het Willem Lodewijkgymnasium
Verzetstrijderslaan 220 te Groningen.

Zie voor actuele informatie: www.pg-winschoten.nl

Koffiemorgens in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

26 april
Wijkresto, in Ons Gebouw van 17.30-19.30 uur. Kosten € 5,00 pp.
Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

27 april
Sacrale dans/meditatief dansen, 10.00 uur in Irene. Opgave bij Ulrike Neumann:
ulrike_neumann@hotmail.com