Liturgie voor de viering op de 12e zondag van de Zomer (4 september om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de de twaalfde zondag van de Zomer (4 september)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Tilly Ottevanger
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluidMo Sander Tiggelaar
Koster Heino Ruiter

Orgelspel 

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 5

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 304

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing: Deuteronomium 30 : 15-20

Zingen: Lied 316 : 1 en 4

1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Evangelielezing: Lucas 14 : 25-33

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 313 : 1, 3 en 4

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4 Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 1009

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
1554 Bekijk

Zegen

Orgelspel

 

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 11 september is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 
Op 12 september worden er in de Marktpleinkerk en in Ons Gebouw opnames
gemaakt voor het programma ‘Petrus in het land’ (KRO/NCRV in samenwerking met de PKN)

Om 12.00 uur is er een lunch in Ons Gebouw. Van harte welkom om hieraan mee te doen.
Gasten bij de lunch stemmen ermee in gefilmd te worden en in de uitzending te komen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel aanmelden: blvanderwoude@planet.nl
Er is beperkt plaats (50 personen).

Inspiratiefestival: Geloof in Oost-Groningen

Inspiratiefestival Zaterdag 3 september 2022
Van 9.30 uur – 16.30 uur
Aan het Oldambtmeer
Adres: Binnenlanden 52, 9682 NB Oostwold

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.