Liturgie voor de viering op de 11e zondag van de Zomer (28 augustus om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de de elfde zondag van de Zomer (28 augustus 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Els Hessels
Diaken Cor Vos
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Wim Westerman
Beeld & geluidMo Marco Wesseling
Koster Jan Mulder

Orgelspel:   Preludium 5 D groot    (Wohltemperiertes Clavier ll ) J.S.Bach

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 906 : 2, 6 en 8

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen, lof en dank bewijzen.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………

Eerste lezing: Deuteronomium 24 : 17-22

Zingen: Lied 146 : 1, 4 en 5

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5 Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Evangelielezing: Lucas 14 : 1.7-14

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel:   Kort voorspel gezang 990

Gemeente vers 1 en 2

1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

Muzikaal Commentaar organist op vers 2 waarin het woord zoeken centraal staat
(Gezang 990 Albert de Klerk)

Gemeente vers 3 en 4

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

Muzikaal commentaar organist op vers 4 waarin centraal “die slaat zijn oordeel neer”

Gemeente vers 5 en 6

5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Muzikaal commentaar organist op vers 6: wie knielde krijgt een troon!

Overlijdensbericht 

Zingen: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 981

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen

Orgelspel: Fugato Psalm 146 van Cor Kee (1900 -1997)

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 4 september is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

 

Petrus in het land en nu in Winschoten 
Op 12 september worden er in de Marktpleinkerk en in Ons Gebouw opnames
gemaakt voor het programma ‘Petrus in het land’ (KRO/NCRV in samenwerking met de PKN)

Om 12.00 uur is er een lunch in Ons Gebouw. Van harte welkom om hieraan mee te doen.
Gasten bij de lunch stemmen ermee in gefilmd te worden en in de uitzending te komen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel aanmelden: blvanderwoude@planet.nl
Er is beperkt plaats (50 personen).

Inspiratiefestival: Geloof in Oost-Groningen

Inspiratiefestival Zaterdag 3 september 2022
Van 9.30 uur – 16.30 uur
Aan het Oldambtmeer
Adres: Binnenlanden 52, 9682 NB Oostwold

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.