Liturgie voor de viering op de 4e zondag van de Zomer (10 juli om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de vierde zondag van de Zomer (10 juli 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Tineke Wismin
Diaken Geert Tuin
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie   

Glorialied: Lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …

Eerste lezing : Deuteronomium 30 : 9-14

Zingen: Lied 316 : 1, 3 en 4

1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

3 Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Evangelielezing: Lucas 10 : 25 – 37

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 320
1 Wie oren om te horen heeft
hoor’ naar d’ wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien ‘m met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst’ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 – Bied uw naast’ de help’nde hand.
Spijzig d’ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed’ gebod is ’t eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand’n aan liefdeswoord,
God heeft ’t tot ons gesproken.

5 De liefde spreekt haar eigen taal,
al’ kwa’ bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
Maar blijv’ in ons de liefde.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 1014

1 Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen 

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 17 juli is de 1e regioviering
in de Protestantse kerk in Oostwold.
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.
.

Bezinning & Cultuur

14 juli
Zomereditie van de Wereldkeuken. Gerechten uit de Griekse keuken.
Van 17.30 -19.30 uur in Ons Gebouw. Kosten: € 10.- pp. Aanmelding bij ds. Bert L. van der Woude)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.