Liturgie voor de viering op de 3e zondag van de Zomer (3 juli 2022 om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de derde zondag van de Zomer (23 juli)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

In deze dienst neemt Feline Tuin afscheid van de kindernevendienst.

Feline neemt voor deze dienst haar rugzak mee, die symbool staat voor een overgang naar een nieuwe levensfase.

Het zou mooi zijn als u iets voor in haar rugzak meeneemt als bemoediging voor onderweg.

U mag ook een wens mailen naar: blvanderwoude@planet.nl. Dan zal ik het uitprinten en haar geven.

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) beluisteren via www.kerkomroep.nl (geen beelduitzending i.v.m. defect)

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Cor Vos
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Jan Muller
Beeld & geluid Henk Kruizinga
Koster Jan Mulder

Orgelspel

WELKOM

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie   

Glorialied: (Lied 216)

1 Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2 Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3 lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!
De kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen: Lied 806

2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …

Eerste lezing : Jesaja 66 : 10-14.

Zingen: Lied 811

2 Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3 Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Evangelielezing: Lucas 10 : 1-20

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 974 : 1, 2 en 5

1 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Feline Tuin neemt afscheid van de kindernevendienst

Zingen: Lied 833

Take, o take me as I am;
Summon out what I shall be;
Set your seal upon my heart en live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
Wek in mij wil ik zal zijn,
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 423

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag 10 juli is er een viering
in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude
In de
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk
Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop koffie of thee
Ook kunt u een kaarsje aansteken.
.

Bezinning & Cultuur

14 juli
Zomereditie van de Wereldkeuken. Gerechten uit de Griekse keuken. Van 17.30 -19.30 uur in Ons Gebouw.
Kosten: € 10.- pp. Aanmelding bij ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.