Liturgie voor de viering op de 2e zondag van de Zomer (26 juni 2022 om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de tweede zondag van de Zomer (26 juni 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) beluisteren via www.kerkomroep.nl (geen beelduitzending i.v.m. defect)

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Janny van Lang
Diaken Geert Tuin
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Robert Jalink

Orgelspel:Drie bewerkingen over gezang 827 van de componisten:

1. Willem Vogel
2. Hendrik Speuy
3. Cor Kee

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 827

2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie   

Glorialied: Lied 906 : 2, 6 en 8

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen, lof en dank bewijzen.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …………………………

Eerste lezing : 1 Koningen 19 : 19 – 21

Zingen: Lied 809 (5x)

 

Evangelielezing: Lucas 9 : 51-62

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel: Preludium f-moll uit Wohltemperiertes Clavier II J.S.Bach

 

Zingen: Lied 362

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Collecte (Muziek tijdens de collecte:   voorspel gezang 723 van Gerrit Stulp)

Slotlied: Lied 723

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel: “Lobet den Herren mit Pauken und Zimbeln schön “    S.Karg-Elert

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten
Op zondag 3 juli is er een viering
in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude
In deze dienst neemt Feline Tuin
afscheid van de Kindernevendienst.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Ook in zomer gaan de koffiemorgens op de woensdag door.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.
.

Bezinning & Cultuur

28 juni
Wijkresto, in Ons Gebouw van 17.30-19.30 uur. Kosten € 5,00 pp.
Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

14 juli
Zomereditie van de Wereldkeuken. Gerechten uit de Griekse keuken.
Van 17.30 -19.30 uur in Ons Gebouw. Kosten: € 10.- pp. Aanmelding bij ds. Bert L. van der Woude)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.