Liturgie voor de viering op zondag 19 juni om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Voorganger Da. Helène van Noord
Ouderling van dienst Peter Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Koos Akkerman
Koster/Beeld & geluid Heino Ruiter/Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.   (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: NLB 27, v.1 en 2

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft.
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende duisternis.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: NLB 304, v. 1,2,3

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kindernevendienst:

Zingen

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Lezing: Lucas 8, 26 – 39

Zingen : Lied 339b
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie
O Vader, o Zoon, o heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                  

Orgelspel

Zingen: lied 918, v. 1,2,3,4

Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader           

Mededelingen en toelichting collecte

Zingen: NLB 700, v. 1,2,3

Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
Bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
soms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Zegen

Orgelspel

———————————————————

De kerkenraad wenst u/jullie allen
een goede en gezegende dienst

Komende dienst:
Op zondag 26 juni 2022 is er een dienst in de Marktpleinkerk
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.