Liturgie voor de viering op zondag 12 juni om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Henny Muller
Lector Anke Bos
Organist Jan Muller
Diaken Tilly Ottevanger
Koster/Beeld & geluid Heino Ruiter/Sander Tiggelaar

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 100: 1,2,3,6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G’uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië

Loflied: 705: 1,3

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Schriftlezing: Ruth 4

(Oekraïense vertaling:)

1А Вооз прийшов до брами міста, сів там, і ось проходив найближчий родич, про якого говорив Вооз, і Вооз сказав йому: Підійди, такий-то, сядь тут! — і він підійшов і сів. 2А Вооз узяв десять мужів зі старійшин міста і сказав: Сядьте тут! — і вони сіли. 3А Вооз сказав найближчому родичеві: Мова йде про частину поля, яка є власністю нашого брата Авімелеха, що дана Ноеміні, котра повернулася з моавського поля. 4І я сказав: Повідомлю тебе, запропонувавши: Придбай це в присутності тих, які сидять тут, і перед старійшинами мого народу. Якщо викуповуєш, то викупляй; якщо ж не викуповуєш, то сповісти мені, і знатиму, бо немає іншого, хіба що ти, щоб викупити, а я є після тебе. І той сказав: Я є найближчим родичем, я викуплю! 5Тоді Вооз сказав: У день, коли придбаєш поле з руки Ноеміні та від Рути, моавійки, жінки померлого, то тобі треба і її взяти, щоб воскресити ім’я померлого в його спадку. 6А найближчий родич сказав: Тоді не зможу викупити собі, щоби часом я не знищив свого спадку. Викупи собі моє право найближчого родича, бо я не зможу викупити. 7І таке правило було раніше в Ізраїлі про право найближчого родича і про заміну: щоб закріпити кожне слово, то чоловік розв’язував своє взуття і давав своєму ближньому, який брав його право найближчого родича, і це було свідченням в Ізраїлі. 8І найближчий родич сказав Воозові: Придбай собі моє право найближчого родича! — і він розв’язав своє взуття, і дав йому. 9І сказав Вооз старійшинам і всьому народові: Ви сьогодні є свідками, що я придбав усе, що в Авімелеха, і все, що в Хелеона і Маалона, з руки Ноеміні. 10І придбав я собі за жінку Рут, моавійку, жінку Маалона, щоб воскресити ім’я померлого в його спадку, і не зникне ім’я померлого з-посеред його братів і з племені його народу. Ви сьогодні є свідками. 11І весь народ, який був біля брами, промовив: Ми — свідки! А старійшини сказали: Нехай дасть Господь, щоб твоя жінка, яка входить у твій дім, була як Рахиль і як Лія, котрі обидві збудували дім Ізраїля і здобули міць в Ефраті, і буде ім’я у Вифлеємі. 12І нехай від нащадка, якого тобі дасть Господь від цієї молодиці, твій дім буде, як дім Фареса, якого Тамара народила Юді. 13І Вооз узяв Рут, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї, і Господь дав їй зачати, і вона народила сина. 14І жінки сказали Ноеміні: Благословенний Господь, Який не позбавив тебе сьогодні найближчого родича. Він прославить твоє ім’я в Ізраїлі, 15і буде тобі за спасителя душі й щоб прогодувати твою старість. Адже твоя невістка, яка тебе полюбила, народила його, вона є тобі краща за сімох синів. 16І Ноемінь взяла дитину, і поклала на свої груди, і вона була йому за няньку. 17А сусіди дали йому ім’я, кажучи: Народився син Ноеміні, і прозвали його Овид. Він — батько Єссея, батька Давида. 18Ось це роди Фареса: Фарес породив Есрона, 19Есрон породив Арана, Аран породив Амінадава, 20Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмана, 21Салман породив Вооза, Вооз породив Овида, 22Овид породив Єссея, Єссей породив Давида.

Lied:

Bethlehem geeft haar geen brood,
er is bitterheid en zorgen.
Wie is losser uit de nood,
wie geeft brood, vandaag en morgen?
Is voor haar niets meer gebleven
dan het recht op arenlezen?

Bukkend achter maaiers aan
groeien vragen, hoog als koren.
Rijpen tot een nieuw verstaan,
een geloven te behoren
tot het volk dat leeft bij wetten
die het recht naar ’t leven zetten.

Ruth, een vreemd’ling in het land
zoekt haar recht en heeft gevonden.
Liefde krijgt de overhand,
Ruth en Boaz, lotsverbonden,
komen samen en het leven
wordt gevierd en doorgegeven.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 718

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ’t daaglijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader

Mededelingen

Slotlied: 704

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Heenzending en zegen

Orgelspel

—————————-

Komende diensten

Op zondag, 19 juni, is er een viering in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: da. Helène van Noord

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.
De koffiemiddagen op zondag zijn vervallen.

Bezinnning & Cultuur
14 juni:   Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat van 17.30-19.30 uur. Kosten € 5,– pp. Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.
17 juni:   Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann van 19.30-21.00 uur in de Verbinding te Midwolda.