Liturgie voor de viering op de 7e zondag van Pasen (29 mei 2022 om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de zevende zondag van Pasen (29 mei 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Zondag Exaudi (Zondag weeskind, tussen Hemelvaart en Pinksteren)

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Janny van Lang
Diaken Herma Ufkes
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Jan Muller
Beeld & geluid
Willem van der Laan

Orgelspel.                             

Woord van welkom

 Votum: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader

En van Jezus Christus, de Heer                     

A: AMEN.

Bemoediging:  

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

 

Aanvangslied: Lied 275 

 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie   

Glorialied (Lied 216)

1 Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2 Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.
3 lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN             ……………………………
                       
1e Lezing: Ruth 3

Zingen: Lied 791 : 1, 2 en 3

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Evangelielezing: Johannes 14 : 15-21; 27

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                      

Orgelspel          

Zingen: Lied 791 : 4, 5 en 6

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,-
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

D I E N S T   V A N   B E V E S T I G I N G 
 
Geloofsbelijdenis (allen staan)
 
Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.
Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten.

in liefde met open handen
vrede op aarde.
Amen.                             (Wereldraad van kerken, Seoul 1990)

Zingen: Lied 675 : 1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Afscheid aftredende ambtsdrager
 
Voorganger: Van één van onze ambtsdragers
nemen we vandaag afscheid, namelijk van

Boukje Haan-Schuitema

als ouderling en scriba

Voorganger: Geliefde zuster, uw dienstwerk als ouderling
eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat u van uw ambt ontheven bent, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd.
Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.

Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degene, die haar ambt nu neerlegt.
Voor haar volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat.
U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen:     Lied (Psalm) 90 : 8

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Enkele woorden van de preses van de Kerkenraad,
Ina Kruizinga

Presentatie van de aantredende ambtsdrager

Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen
die bevestigd zullen worden in het ambt van diaken of ouderling. Het zijn

als ouderling en scriba                    Jan Marten Bulder

Tevens verheugd het ons u te kunnen meedelen dat de volgende ambtsdragers hebben toegezegd hun ambtstermijn te willen verlengen:

Als ouderling:

Klaaske Boven-Hemmes
Janny van Lang-Walters
Henny Muller-van Wieren
Corrie Troost-Scheltens
Tineke Wisman-Hamminga

en als diaken:

Riekel Beens
Tilly Ottevanger-Bijlsma
Geert Tuin
Herma Ufkes
Cor Vos

Toelichting bij het ambt van ouderling

Zingen: Lied 838 : 1

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Vragen bij de bevestiging

Voorganger: Geliefde broeder, u die bevestigd zult worden
in het ambt van ouderling dat u in geloof
uw dienst mag aanvaarden: Ik verzoek u op te staan
en op de volgende vragen antwoord te geven:

Bent u ervan overtuigd, dat God u door zijn gemeente
tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk
wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen
en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof
en het inzicht van de kerk?
 
Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging
 

Vraag aan de gemeente:

Voorganger:  Gemeente van Winschoten,
nu deze broeder
tot ouderling bevestigd is,
belooft u hem te aanvaarden,
hem te omringen met uw medeleven,
Hem te dragen in uw gebeden en met hem
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters
wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Zegenbede door de gemeente : Lied 415 : 1 en 2

Zegen hem, Algoede,
neem hem in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hem en geef hem licht

Stort op onze bede,
in zijn hart uw vrede,
en van vervul hem met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Enkele woorden van de preses van de kerkenraad,
Ina Kruizinga

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied:   Lied 418

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

 Zegen
 
M E D E D E L I N G E N              

Na de dienst is er gelegenheid Boukje Haan te bedanken
en Jan Bulder geluk en sterkte te wensen. Verder bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

 

Komende diensten
Vanmiddag is er om 15.00 uur
een viering van Schrift & Tafel
in ’t Vondelhuys
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Organist: Koos Akkerman

De Pinksterdienst van komende zondag 5 juni
zal gehouden in Sporthal de Rietkraag
aan het Oldambtmeer
(adres: Binnenlanden 52, 9682 NB Oostwold)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude
m.m.v. Chr. Muziekvereniging Prins Hendrik uit Scheemda
en gospelgroep ‘Joyce’

Bezinning & Cultuur

1 juni
‘Een zekere twijfel. Leerhuis filosofie o.l.v. ds. Bert L. van der Woude. Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw.

8 juni
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann om 10.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda
Kosten: € 10,- pp.

14 juni
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat van 17.30 uur – 19.30 uur.
Kosten: € 5,- pp. Aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.