Liturgie voor de regioviering op donderdag 26 mei om 9:30 uur in de Protestantse Kerk van Oostwold (Hemelvaart)

Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag in de PKN kerk aan de Goldhoorn in Oostwold.

Op donderdag 26 mei is er ’s morgens om 09.30 uur een dienst van de streekgemeente in de kerk van de PG de Dollert in Oostwold, Goldhoorn 8 te Oostwold met als voorganger ds. Ariaan Baan. Ouderling van dienst is Geesje Koers, diaken van dienst is Anja Meijer, lector is Anita Groenendal, organist is Koos Akkerman en koster is Kees Kasper.

De collectes in deze dienst zijn voor de streekdiaconie en de streekgemeente.

Na afloop van de dienst bent u welkom in Ons Gebouw (naast de kerk) voor het koffiedrinken.

Liedboek: er zijn in de kerk wel een aantal liedboeken aanwezig maar het verzoek is om zelf een liedboek mee te nemen.

De dienst is rechtstreeks en later te beluisteren via www.kerkomroep.nl en dan naar Oostwold-PG De Dollert en ook via de website van De Dollert.

————————————-

Orgelspel

Welkom

Intochtslied
Psalm 47 (Volken wees verheugd):  1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat
V. Er is genade voor u en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest
G. Amen

Intochtslied
Psalm 47 (Volken wees verheugd):  3

We gaan zitten

Gebed om te beginnen

Eerste bijbellezing
Daniel 7: 13 (In mijn nachtelijk) – 14 (zou nooit te gronde gaan.)

Tweede bijbellezing
Handelingen 1:1 (In mijn eerste boek)-11 (hebben zien gaan).

Antwoordlied
Lied 665: (Om Christus wil zijn wij verblijd) 1,2, 3,4,5

Overdenking

Antwoordlied
Lied 663 (Al heeft hij ons verlaten) 1,2

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Slotlied

Lied 655 (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 1,2,5

Zegen

Gezongen amen

Orgelspel

——————————————————-

Komende diensten

Op zondag, 29 mei, is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.
De koffiemiddagen op zondag zijn vervallen.