Liturgie voor de viering op de 4e zondag van Pasen (8 mei 2022 om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de vierde zondag van Pasen (8 mei 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Tineke Wisman
Diaken  Leo Deinum
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Koos Akkerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Heino Ruiter

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 66 : 1 en 3
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank’len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

 

 

Glorialied: Lied 906 : 2, 6 en 8

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen, lof en dank bewijzen.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …………………………

Eerste lezing : Numeri 27 : 12-23

12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron.
14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17
die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20
en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

12 І сказав Господь Мойсеєві: Зійди на гору, що на тому боці, — це гора Навав, — і поглянь на Ханаанську землю, яку Я даю ізраїльським синам у власність. 13 Ти побачиш її і приєднаєшся до свого народу, — як твій брат Аарон приєднався на горі Ор, — так само і ти. 14 Адже ви порушили Моє слово в пустелі Сін, коли громада противилася, щоб святити Мене. Ви Мене не святили перед ними біля води. (Це — Вода Сперечання, Кадиса, у пустелі Сін). 15 Тоді Мойсей сказав Господу: 16 Хай Господь, Бог духів і всякого тіла, вибере чоловіка для цієї громади, 17 який виходитиме перед ними і який входитиме перед ними, який виводитиме їх і який вводитиме їх; і Господня громада не буде, як отара, що не має пастуха. 18 А Господь промовив до Мойсея, кажучи: Візьми до себе Ісуса, сина Навина, чоловіка, який має в собі Духа, і поклади на нього свої руки. 19 Ти поставиш його перед священиком Елеазаром і заповіси йому перед усією громадою, і заповіси про нього перед ними, 20 і наділиш його частиною своєї слави, щоб його слухалися ізраїльські сини. 21 І він стане перед священиком Елеазаром, і запитають про нього перед Господом рішення Об’явлення. За його вказівкою виходитимуть і за його вказівкою входитимуть — він та ізраїльські сини, уся громада одностайно. 22 І Мойсей зробив так, як заповів йому Господь. Він узяв Ісуса, поставив його перед священиком Елеазаром і перед усією громадою, 23 поклав свої руки на нього і наділив його повноваженнями, як Господь і заповів Мойсеєві

 

 

Zingen: Lied 362

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Evangelielezing: Johannes 10 : 22-30 (allen staan)

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, 26 maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en Ik zijn één.’

 

Я І ОТЕЦЬ — МИ ОДНЕ

22 Було тоді в Єрусалимі свято Відновлення; стояла зима. 23 сус ходив у храмі — в притворі Соломона. 24  Його обступили юдеї і говорили Йому: Доки будеш тримати нас у непевності? Якщо Ти Христос , скажи нам відкрито! 25 Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які Я чиню в Ім’я Мого Отця, вони свідчать про Мене. 26 Але ви не вірите, бо ви не з Моїх овець, 27 [як Я вам сказав]. Мої вівці слухаються Мого голосу, і Я знаю їх, і вони йдуть за Мною, 28  і Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з Моїх рук. 29 Мій Отець, Який дав їх Мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати [їх] з руки [Мого] Отця. 30  Я і Отець — Ми одне!

 

 

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Muziek: Pete Seeger (1919-2014)
Where have all the flowers gone? (18 februari 2008)

https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34

Where have all the flowers gone?
Long time passing.
Where have all the flowers gone?
Long time ago.
Where have all the flowers gone?
The girls have picked them every one.
When will they ever learn?
When will they ever learn?

Young girls
Taken husbands every one

Young men
Gone for soldiers every one (they’re all in uniform)

Soldiers
Gone to graveyards every one.

Graveyards
Covered with flowers every one.

When will we ever learn!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Lied 723

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten
Op zondag, 15 mei, is er een viering
in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk
De koffiemorgens op de woensdag blijven doorgaan.
Van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom
in de Marktpleinkerkvoor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.
Vanaf vandaag (8 mei) vervallen de koffiemiddagen op zondag.

Bezinning & Cultuur

10 mei
Broodnodige gesprekken over het Onze Vader o.l.v.
Ds. Bert L. van der Woude Aanvang: 12.30 uur.
We beginnen met een lunch.
Kosten: € 5, pp.

10 mei
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat van 17.30 uur – 19.30 uur.
Kosten: € 5,- pp.
Aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude

11 mei
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann om 10.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda Kosten: € 10,- ppr.

11 mei
‘Een zekere twijfel. Leerhuis filosofie o.l.v. ds. Bert L. van der Woude. Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw.

Voorjaarsmarkt op 14 mei

Op zaterdag 14 mei bent u van 10.00 – 15.00 uur van harte welkom
In de Marktpleinkerk voor een ‘ouderwets’ gezellige dag met allerlei
dingen om te doen en te genieten van koffie met gebak, soep tijdens de lunch en nog veel meer lekkers. Ook worden er allerlei leuke spullen verkocht. De opbrengst van deze voorjaarsmarkt, die georganiseerd wordt onze diaconie, is voor vluchtelingen in Griekenland.

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.