Liturgie voor de viering op de 3e zondag van Pasen (1 mei 2022 om 9.30 uur) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de derde zondag van Pasen (1 mei 2022)  om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Els Hessels
Diaken  Cor Vos
Leiding Kindernevendienst Geen KND,
Organist Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 33 : 1 en 8

1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 608

1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …………………………

Eerste lezing : Jesaja 61 : 1-3

Zingen: Lied 530

1 De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

3 Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

4 Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Evangelielezing: Johannes 21 : 1-14 (allen staan)

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 644

1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3 Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

4 Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5 Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Mededelingen namens de diaconie.
De collectes bij de uitgang zijn bestemd
voor de diaconie
(Kledingbank Maxima) en voor de kerk

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Zingen: Lied 708 : 1 en 6

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

M E D E D E L I N G E N

U kunt deze viering beluisteren en bekijken
via www.pg-winschoten.nl

Komende diensten

Op zondag, 8 mei, is er een viering
in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Koffiemiddag/morgen in de Marktpleinkerk
Deze zondag (1 mei) is er geen koffiemiddag in de Marktpleinkerk
Vanwege het Benefietconcert in de Vennekerk.
Wel bent op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

 

Woensdag 4 mei

18.30 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Marktpleinkerk
met daarna een herdenkingsplechtigheid bij het Joodse
monument aan de Venne, gevolg door een stille tocht naar het monument aan het Zuiderveen

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.