Liturgie voor de viering op zondag 24 april om 11:00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Lector Janny van Lang
Organist Wim Westerman
Diaken Geert Tuin
Koster/Beeld & Geluid Willem van der Laan/Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 81: 1,2,3,4

Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Viert bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en t’allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Gebed om ontferming besloten met Kyriëlied 301f
Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u.
Heer, ontferm u over ons.

Loflied: 648

Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –
verheven is Hij, de Levende.

Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.

Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Exodus 33: 12-16

Lied: (Psalm)111: 1,5

Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
den Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

Lied: 646

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daaglijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 642: 1,2,3,4,7,8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 630:1,4

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Heenzending en zegen

Orgelspel

—————————

Komende diensten

Op zondag, 1 mei, is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen

Koffiemorgens/middagen in de Marktpleinkerk Winschoten

Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur) en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

26 april
Wijkresto, in Ons Gebouw van 17.30-19.30 uur. Kosten € 5,00 pp. Aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

27 april
Sacrale dans/meditatief dansen, 10.00 uur in Irene. Opgave bij Ulrike Neumann:
ulrike_neumann@hotmail.com