Liturgie voor de dankdienst voor het leven Anky Hoogakker-Venema

U kunt deze dienst live meemaken via

http://www.gestreamd.nl/uitvaart

Zo’n 5 minuten voor aanvang van de dienst kunt u inloggen met als wachtwoord: mwhoogakker

 

Orgelspel met bij binnenkomst van de familie de melodie van het lied “Blijf mij nabij, wanner het duister daalt”

Woord van welkom

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aansteken van de kaarsen       door Alexandra en Iris

Voorganger: Het licht van Christus dat verhaalt
van nieuwe toekomst, van nieuw leven
zijn licht dat in de wereld straalt
is uit de hemel ons gegeven.
Dat licht, dat altijd bij ons blijft
zal elke voetstap van ons leiden.
Dat alle duisternis verdrijft
licht dat de harten wil verblijden

Zingen: Lied 247 : 1, 2 en 3

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Gebed

Woorden van herinnering    door Arenda en Sabine

Zingen: Psalm 42 : 3

Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Gedicht door Hilda van der Woude

Nu ligt mijn leven als een stille plas,
Een vlak, blauw water op een groote hei,
Dat rustig opziet uit een lijst van gras
En riet: een hemelspiegel klaar en blij.

Mijn willen en mijn wenschen stierf in mij,
En wat bevreesd, en wat onrustig was,
Ging met mijn laatste diepe smart voorbij,
Waarvan ik kalm en oud en wijs genas.

Mijn ziel ligt als het vlakke water stil,
Dat zelf niets zijn en niets bereiken wil,
Maar, wat het ziet, eenvoudig wedergeven.
Ook ik wil niets in eigen oogen zijn,
Maar als een hemelspiegel klaar en rein,
Den wil van God vervullen in mijn leven.

     Jacqueline van der Waals

Lezing uit de Bijbel: Psalm 42 en 43

Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en voor God verschijnen?

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Verschaf mijn recht, o God
vecht voor mijn zaak.

Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar U woont.

Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik U loven bij de lier,
God, mijn God.

Zingen:  Psalm 43 : 3 en 4

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Overdenking

Muziek: Felix Mendelssohn-Bartholdy – Der 42.Psalm
“Wie der Hirsch schreit” Op.42.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZLGg-P6kr4

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 416

1 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
.
Zegen

Mededelingen van de uitvaartleider

Tijdens het uitdragen speelt de organist
‘Vaste Rots van mijn behoud’

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.