Liturgie voor de viering op Palmzondag 10 april om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op Palmzondag (6e van de veertigdagentijd)   in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via de link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Leiding Kindernevendienst Janita Tuin & Ineke Dusseljee
Organist Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom
 
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering   
 
Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Kyrie gebed met gezogen Kyrie

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

6. Laat horen dat je vrolijk bent,
de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend
en laat Hem binnengaan. Refrein

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Eerste lezing : Jesaja 50 : 4-7

4 God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling,
zodat ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor,
rust mij toe om als leerling te luisteren.
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
7 God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

 

Muziek: ‘He was despised en rejected’
Aria uit de Messiah van Georg Friedrich Händel

https://www.youtube.com/watch?v=R80lKi_gYmU

 

Evangelielezing: Lucas 19 : 28 – 40

 

28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.
29 Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’
32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de weg uit. 37Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Kinderen komen in de kerk met Palmpaasstokken

Zingen: Lied 555


1 Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan. Refrein

2 Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer! Refrein

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
        
Mededelingen vanuit de diaconie

Slotlied: Lied 550 : 1 en 2

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzegd.

Zegen met gezongen Amen.            

Orgelspel     

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkomn om
in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren
via www.pg-winschoten.nl
en klik op de liturgie van deze dienst

Komende diensten

Vanavond is de 6e Vesper in de veertigdagentijd
in De Ontmoeting in Scheemda, aanvang 19.00 uur
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff
mmv de CantoRei o.l.v. Victor Verhoeff

Op Witte Donderdag, 14 april, is er een Avondsmaalsviering
in de Marktpleinkerk, aanvang 19.30 uur
Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude en
ds. Gert Wybe van der Werff

Op Goede Vrijdag, 15 april, is er een viering in
de Marktpleinkerk aanvang 19.30 uur
Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude en
ds. Gert Wybe van der Werff

Op Stille Zaterdag, 16 april, is er een viering in
de Marktpleinkerk, aanvang 22.00 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Op Paaszondag, 17 april, is er een viering
in de Vennekerk, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Koffiemorgens/middagen in de Marktpleinkerk Winschoten

Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur)
en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.
Op de eerste Paasdag vervalt de koffiemiddag.

Paasontbijt

Op Paasmorgen wordt er voorafgaande aan de kerkdienst een
Paasontbijt gehouden. Aanvang: 8.30 uur
U kunt zich hiervoor aanmelden
via onze scriba, Boukje Haan (420980,
scriba@pg-winschoten.nl
Of via de de lijst in de Marktpleinkerk

Bezinning & cultuur

12 april
Broodnodige gesprekken over het Onze Vader
o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 12.30 uur. We beginnen met een lunch. Kosten: € 5, pp.

13 april
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann om 10.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda Kosten: € 10,- pp.

21 april: Wereldkeuken 17:30- 19:30uur in Ons Gebouw Winschoten, opgave: Ellen Smid 0597-416106
of ds. Bert van der Woude 0597-422112, kosten € 10.- p.p.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.