Liturgie voor de viering op zondag 3 april om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op zondag. Judica (5e van de veertigdagentijd)   in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via de link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Boukje Haan
Diaken Herma Ufkes
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema-Kieft
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orgelspel                                        Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                           (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering   
 
Aanvangslied: Psalm 43 : 1, 3 en 4

1 O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3 O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gebed vanwege de nood in de wereld besloten met

Muziek: “Herr, gehe nicht ins Gericht” , Cantate
BWV 105 3 : Aria: Wie zittern und wanken der Sünder
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

https://www.youtube.com/watch?v=hT3RlTfuTdk&t=417s

 

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

5. Zet nu je beste beentje voor.
De Wijsheid spreekt ons aan,
en wie haar wijze woorden hoort
die weet waar hij moet gaan.
Refrein

 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………

Eerste lezing : Jesaja 58 : 6-12

6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,
je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult spoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
11 De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
12 Je eigen mensen zullen weer opbouwen
wat al eeuwenlang verwoest ligt;
fundamenten, door vroegere generaties gelegd,
zullen weer worden hersteld.
Dan zal men je noemen
Hersteller van muren, Herbouwer van straten.

Zingen: Lied 529

2 Geschaduwd zal je worden,
gewantrouwd om zijn woord,
om wat je weet dat recht is –
en zou je het volbrengen
god weet, je werd vermoord.

3 Dat hebben onze ogen
gezien: hoe ’t één verging
die slaven wou bevrijden,
hoe als een slaaf gekruisigd
hij toen te sterven hing.

4 Zo zal ook wie het onrecht
wil inzien en weerstaan,
door nachten van niet weten,
niet durven, niet meer kunnen,
door zeven hellen gaan.

5 Ik zag een mens, geslagen,
met onverwoest gezicht
uit nacht te voorschijn komen.
Ik dacht: Hoe kan het lijden
een weg zijn naar het licht?

6 Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord.
De woorden waren heen.
Toen zag ik nog een ander:
die ene droeg de ander,
de ander droeg de een.

 

 

Evangelielezing: Lucas 20 : 9- 19

9 Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uit gegooid. 13 Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16 Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17 Maar Hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt, valt te pletter, en degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld.’ 19 De schriftgeleerden en hogepriesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden Hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 537 : 1, 3 en 4

1 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

3 En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

4 En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
– en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
        
Mededelingen vanuit de diaconie

Slotlied: Lied 905

1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2 Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen met gezongen Amen.            Orgelspel     

                        M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkomn om
in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren
via www.pg-winschoten.nl
en klik op de liturgie van deze dienst

Komende diensten

Vanavond is de 5e Vesper in de veertigdagentijd in
de dorpskerk te Meeden mmv de cantorij o.l.v. Grebber Koster
Aanvang 19.00 uur. Voorganger: Pastor Tineke Huizing

Op zondag 10 april is er een viering in de Marktpleinkerk.
Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Koffiemiddag/morgen in de Marktpleinkerk
Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur)
en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk

Bezinning & Cultuur

6 april ‘Een zekere twijfel. Leerhuis filosofie o.l.v.
ds. Bert L. van der Woude. Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.