Liturgie voor de viering op zondag 27 maart om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op zondag. Laetare  (4e van de veertigdagentijd)   in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema-Kieft
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel    Preludium en Fuga 12 in f-Moll uit ‘ Das wohltemperierte Klavier’ 1  van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
                                    

Woord van Welkom
 
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering   

Aanvangslied: Psalm 122 : 1 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Gebed vanwege de nood in de wereld besloten met

Muziek: A prayer for Ukraine
Muziek geschreven door Mykola Lysenko en de tekst
door Oleksandr Konysky

https://www.youtube.com/watch?v=X1qJ5HAOu7M

Heer, groot en almachtig
bescherm onze geliefde Oekraïne
met uw vrijheid en het licht
van uw heilige stralen.
Verlicht ons, kleine kinderen,
met uw kennis en inzicht
Laat ons Heer, in pure en
eeuwige liefde groeien

Wij bidden, God almachtig
bescherm onze geliefde Oekraïne
Schenk ons volk en ons land
al uw goedheid en genade.
Zegen ons met vrijheid
en leidt ons naar een vriendelijke wereld.
Zegen ons Heer, met uw geluk en goedheid.
Voor eeuwig en eeuwig.

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

4b. Een vader lacht, hij geeft een feest.
Hij roept: ‘Mijn kind is thuis!
Hij is terug van weggeweest
al was hij ver van huis.’

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………

Eerste lezing : Jesaja 5 : 1- 71

Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
op een vruchtbare helling gelegen.
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.
3 ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden.
6 Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.’
7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Zingen: Lied 791
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,-
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Evangelielezing: Johannes 15 : 1-12

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2 Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit
Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.
3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.
4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.
6 Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld,
in het vuur gegooid en verbrand.
7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
10 je blijft in mijn liefde als je je n mijn geboden houdt,
zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden
heb en in zijn liefde blijf.
11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn.
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel: Gezang 653 van Piet Post (1919-1979)

Zingen: Lied 653 : 1,5 en 6

1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
        
Mededelingen vanuit de diaconie

Slotlied: Lied 1012

2 Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, –
red uw wereld uit hun handen!

3 En doe ons van een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, – dat wij in dit uur
de strijd voor ’t rijk aanvaarden,
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.

4 Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

5 Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in ’t onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
voor ons uit, – een vorst van vrede.

Zegen met gezongen Amen.            

Orgelspel:  Fuga in bes van Reinhold Moritzewitsj Glière (Kiev 1875 – Moskou 1956)

      M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om
in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren
via www.pg-winschoten.nl
en klik op de liturgie van deze dienst

Komende diensten

Vanavond is de 4e Vesper in de veertigdagentijd in
de Marktpleinkerk mmv de CantoRei o.l.v. Victor Verhoeff.
Aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. Simon Rienstra

Op zondag 3 april is er een viering in de Marktpleinkerk.
Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff.
De 5e Vesper in de veertigdagentijd is in de Dorpskerk in Meeden
mmv de Cantorij o.l.v. Grebber Koster. Aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Pastor Tineke Huizing.

Koffiemiddag/morgen in de Marktpleinkerk
Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur)
en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk

Bezinning & Cultuur

Op donderdag 31 maart is er gelegenheid om o.l.v. van
Ds. Monica Schwarz uit Almelo Paaskaarsen te maken.
(www.veelstemmiglicht.nl)
Aanvang: 19.00 uur in Ons Gebouw Kosten: € 10,- pp.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.