Liturgie voor de Streek-vesper op 27 maart 2022 in de Marktpleinkerk te Winschoten

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Ds. Simon Rienstra
Organist: Bouko Tiggelaar
M.m.v. de CantoRei o.l.v. Grebber Koster

U kunt deze vesper rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Stilte

Kaarsen aansteken

Openingslied: lied 275 – Heer, onze Heer (C 1, 3,  A 2, 4, 5)

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Bemoediging en Drempelgebed

Lied 673 – Heilige liefdeskracht (C 1, 2,  A 3, 4)

1. Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

2. Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

3. Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

4. Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons adem.

Psalmgebed: Psalm 122 – Hoe sprong mijn hart
+ antifoon: lied 535e – Verheug u met Jeruzalem

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel samengevoegd en wel gebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ‘s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Antifoon:
Verheug u met Jeruzalem,
bedroefde, juich over haar!

Inleiding bij de Schriftlezing

Schriftlezing – Psalm 23

Antwoordlied: lied 23c – Mijn God, mijn herder (C 1, 3,  A 2, 4, 5)

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Stilte en bezinning

Muziek

Lofzang van Maria
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn Geest mag blij de Heer
Mijn zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,Maar van Zijn gunst doet roemen.
Want zie!
Van nu aan gelukzalig zullen mij prijzen alle, alle geslachten,
Omdat gedaan heeft aan mij grote dingen.
Hij, Hij, Hij, de machtige Hij,
Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest,
bereidt door al de nageslachten.
Een machtdaad deed Hij met zijn arm
en verstrooid heeft Hij hoogmoedigen
in de overlegging van hun hart,
Machtigen heeft Hij van hun tronen afgezet
en verhoogd heeft Hij hen die in laagheid zijn gezeten.
De Heer vervult met goed uit ‘s hemels overvloed der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan hen ledig weggezonden.
Aangetrokken heeft Hij zich het lot van Israël, zijn knecht,
Gedachtig aan ontferming, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen,
tot Abraham en zijn zaad door de eeuwen heen.
O Christ’nen, voeg nu tot de eer van Israëls God harten en stemmen samen.
Loof Hem die was en is en de geschiedenis eens zal voltooien.
Amen

Gebeden met acclamatie – God, hoor mijn gebed

Heer, hoor mijn gebed,
Heer, hoor mijn gebed,
als ik roep antwoord mij.
Heer, hoor mijn gebed,
Heer, hoor mijn gebed.
Kom en luister naar mij.

Luthers avondgebed

Lied: 263 – Wees Gij mijn toevlucht (C 1,  A 2, 3)

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zending en zegen

Gezongen zegenbede: lied 418 – God, schenk ons de kracht

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen,
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Stilte