Liturgie voor de viering op zondag 20 maart om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op zondag Oculi  (3e van de veertigdagentijd)   in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link:

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector & organist Koos Akkerman
Ouderling Peter Koers
Diaken Riekel Beens
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema-Kieft
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orgelspel                                        

Woord van Welkom
 
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering   
 
Aanvangslied: Psalm 25 : 6 en 7

6 ’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand’len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heil’geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Gebed vanwege de nood in de wereld besloten met

Muziek: Kyrie Eleison uit het Requiem van
Maurice Duruflé (1902-1986)

https://www.youtube.com/watch?v=obJoX-uDAHc

 

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

3. Een helper die niet machtig is
maar uitgelachen wordt,
draagt onze pijn en ons gemis
en brengt ons weer bij God.
Refrein

Gebed 

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………

Eerste lezing : Jesaja 53 : 1-11a

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
9 Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
10 Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Zingen: Lied 586

1 Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

2 Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

3 Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

4 Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Evangelielezing: Johannes 12 : 37-50 37 Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem. 38 Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei: ‘Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’
39 Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: 40
‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen genezen.’ 41 Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. 42 Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. 43 Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.
44 Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, 45 en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft.  47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 48Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49 Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

 

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                               

Orgelspel

Zingen: Lied 561

1 O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x) 

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe. 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader         

Slotlied:  Lied 1010

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Zegen met gezongen Amen.                            

Orgelspel                                                                 

            M E D E D E L I N G E N

                     Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
         Een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten
Vanavond is de 3e Vesper in de veertigdagentijd
in De Ontmoeting in Scheemda mmv deCantorij o.l.v. Grebber Koster. Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Ds. Simon Rienstra

Op zondag 27 maart is er een viering in de Marktpleinkerk.
Aanvang 9.30 uur. Voorganger: Mevr. Ds. E. Struikmans, Groningen

De 4e Vesper in de veertigdagentijd is
in de Marktpleinkerk mmv de
CantoRei o.l.v. Victor Verhoeff.  Aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Ds. Simon Rienstra 

Koffiemiddag/morgen in de Marktpleinkerk
Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur)
en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken. 

Bezinning & Cultuur

 Maandag 21 maart
Gemeentebijeenkomsten 14.30 en 19.30 uur
in de Marktpleinkerk over de vorming
van de streekgemeente.
Meer informatie kunt u lezen u
in het Kerkjournaal van maart, pagina 15.

Dinsdag 22 maart
Wijkresto 17.30-19.30 uur in Ons Gebouw.
Kosten € 5,00 p.p.

Woensdag 23 maart
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann,
10.00-11.30 uur in Gebouw Irene.
Kosten € 10.00 p.p.

Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst.
Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw.

Donderdag 24 maart
Wereldkeuken 17.30-19.30 uur in Ons Gebouw.
Deze keer gerechten uit de Oekraïnse keuken.
Aanmelden via ds. Bert L. van der Woude 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.