Liturgie voor de viering op zondag 6 maart om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op zondag Invocabit (1e van de veertigdagentijd)   in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link:

De collecte in deze dienst is bestemd voor een landbouwproject van Rwandese zusters.

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Janny van Lang
Ouderling Janny van Lang
Diaken Cor Vos
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

Orgelspel           

Woord van Welkom
 
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

 Aanvangslied: Psalm 91 : 1 en 7

1 Heil hem wien God een plaats bereidt.
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Gebed vanwege de nood in de wereld besloten met

Muziek: Felix Mendelssohn-Bartholdy – Der 42.Psalm
“Wie der Hirsch schreit” Op.42.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZLGg-P6kr4

 

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  …………………………

Eerste lezing : 1 Samuël 9 : 26 – 10 : 7

26 De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuel naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen met Samuel ging Saul naar buiten. 27 Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij vast vooruitgaat.’ Toen de knecht hen een eind vooruit was, zei Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft.’
101 Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’ 2 Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen aantreffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn, en dat uw vader zich over hen geen zorgen meer maakt, maar dat hij ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen om u te vinden. 3 Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de Tabor-eik, zult u daar drie mannen tegenkomen die op weg zijn om God in Betel te vereren. De eerste heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden en de derde een zak wijn. 4 Ze zullen u vragen hoe het met u gaat en u twee broden geven, die u moet aannemen. 5 Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. 6 Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook in vervoering raken, en u zult een ander mens worden. 7 Tijdens de gebeurtenissen die ik zojuist heb beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, want God staat u bij.

Zingen: Lied 833

Take, o take me as I am;
Summon out wat I shall be;
Set your seal up my heart
And live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
Wek in mij wie ik zal zijn,
Druk uw zegel op mijn ziel
En leef in mij.

Neem mie aan zo as da k bin;
Breng aan grui dij k wezen zel;
Zet joen hoesmaark op mien haart
En leef in mie.

Evangelielezing: Johannes 11 : 55 – 12 : 11

55 Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. 56 Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?’ 57De hogepriesters en de farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren.
121 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3 Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4 Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’9 Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. 10 De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 563

 


2 Heeft niet diezelfde geur
als kind hem al omhuld?
Een wolk van mirre heeft
zijn kribbe rijk gevuld.
Een wijze gaf het aan,
sprak woordeloos van rouw
als teken hoe Hij ooit
zijn einde vinden zou.

3 Ik spaarde levenslang
de balsem in mijn kruik,
mijn laatste zorg en wens,
naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
is afgelegd sinds Hij
mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

4 Het weten van zijn dood
blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur
en zalft met liefde mij?
Hij die van het begin
tot aan het bittere end
de koninklijke geur
van pure mirre kent.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 974 : 1, 2 en 3

1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3 Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Zegen met gezongen Amen.                           

Orgelspel     

M E D E D E L I N G E N
Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog
Een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Vanavond wordt de 1e vesper in de veertigdagentijd
in de kerk aan de Goldhoorn in Oostwold, m.m.w. van de
cantorij. o.l.v. Grebber Koster. Aanvang: 19.00 uur.
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Op zondag 13 maart is er een viering in de Marktpleinkerk.
Aanvang: 9.30 uur. Voorganger : Ds. Bert L. van der Woude

Koffiemiddag/morgen in de Marktpleinkerk

Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur)
en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

8 maart
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils.
Tijd: 17.30 uur – 19.30 uur. Kosten: € 5,- pp.

9 maart
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann, 10.00 – 11.30 uur de Ontmoeting te Scheemda. Kosten: € 10,- pp.

Een zekere twijfel
Voortzetting leerhuis filosofie in Ons Gebouw Winschoten
om 20.00 uur

Volgende data: 6 april, 11 mei en 1 juni

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.