Liturgie voor de viering op zondag 27 februari om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Viering op de achtste zondag na Epifanie in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link:

De collecte in deze dienst is o.a. bestemd voor de eigen diaconie. Uw bijdrage wordt gebruikt voor hulp aan verschillende mensen en organisaties in binnen en buitenland.

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Sylvia Bakker
Diaken Geert Tuin
Organist Wim Westerman
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

 

Orgelspel:                 Koraalpartita gezang 1009   “ O lieve Heer, geef vrede”     Jan Kleinbussink (geb. 1946)              

Woord van Welkom
 
VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 221

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie


Muziek:  Gloria in excelsis Deo
George Frideric Handel (1685-1759) te beluisteren via deze link 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  …………………………

Eerste lezing : Jeremia 7 : 1-15

71De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om je voor de HEER neer te buigen. 3Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” 5Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 6vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven wonen, in het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb, voor altijd en eeuwig. 8Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 9Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. 10En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.12Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar Ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat Ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. 13Nu dan – spreekt de HEER –, omdat jullie al die gruweldaden plegen en Ik telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat Ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord, 14zal Ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. 15Ik zal jullie verstoten, zoals Ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb.

Zingen: Lied 1005 : 1, 2 en 3
1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

Evangelielezing: Lucas 6 : 36 – 49

36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’39Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? 40Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.41Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.43Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.46Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? 47Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Zingen: Lied 1005 : 4 en 5

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. Refrein

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Overdenking                                             

Orgelspel:  Gezang 313   “ Een edele schat van wijsheid “           Kees van Eersel. (geb. 1944) 

Zingen:  Lied 313 : 1, 3 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

3 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
        
Slotlied: Lied 1009

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Zegen met gezongen Amen.

Orgelspel:  Symfonie 6  deel 3 Scherzo        Charles-Marie Widor (Lyon 1944- Parijs 1937)  

M E D E D E L I N G E N
Nu nagenoeg alle coronaregels zijn
losgelaten hervatten we vanaf deze zondag
het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst

Koffiedrinken op de zondagmiddag
Het bovenstaande heeft geen consequenties voor
de openstelling van de Marktpleinkerk
op de zondagmiddagen. U bent van harte welkom!
De kerk is open van 15.00 – 17.00 uur

Komende diensten

Op Aswoensdag (2 maart) wordt er een vesper gehouden in
De Martkpleinkerk. Aanvang: 19.30 uur.
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff Op zondag 6 maart bruari is er een dienst in de Marktpleinkerk om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. Van der Woude

’s Avonds wordt de 1e vesper in de veertigdagentijd gehouden
in de kerk aan de Goldhoor in Oostwold, m.m.w. van de cantorij.
o.l.v. Grebber Koster. Aanvang: 19.00 uur.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Op woensdag 2 maart bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

4 maart
Gevlekte pracht en bontigheid
Creatieve morgen o.l.v. Yvonne Drewel van 9.30 uur – 11.30 uur in Ons Gebouw aan de Goldhoorn in Oostwold. Kosten: € 5,- pp.

Zondag 6 maart
15.00 – 17.00 Koffiemiddag in de Marktpleinkerk (verder iedere zondagmiddag)

8 maart
Wijkresto in het gebouw van het Leger des Heils. 17.30 uur – 19.30 uur. Kosten: € 5,- pp.

9 maart
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann, 10.00  – 11.30 uur de Ontmoeting te Scheemda. Kosten: € 10,- pp.

Een zekere twijfel
Voortzetting leerhuis filosofie in Ons Gebouw Winschoten
om 20.00 uur

Volgende data: 6 april, 11 mei en 1 juni

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.