Liturgie voor de viering op zondag 20 februari om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 7e zondag na Epifanie.

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via deze link

Wilt u meer over de lezingen in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link:

De collecte in deze dienst is o.a. bestemd voor Schuldhulpmaatje Oldambt https://www.shmoldambt.nl/

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Henny Muller
Diaken Ineke Dusseljee
Leiding KND Janny Geertsema-Kieft
Organist Koos Akkerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

Muziek: Gloria in Excelsis Deo
van Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

https://www.youtube.com/watch?v=ywKtobddrn4

Moment met de kinderen voordat zij naar de nevendienst gaan.

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht dat licht
vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …………………………

Eerste lezing : Genesis 45 : 1-15

Zingen: Lied 166a : 8, 9 en 10

9 Als vader Jakob, oud en grijs,
spreekt over al zijn zonen,
zegt hij: ‘Wie instaat voor zijn broer,
als Juda, die wordt koning.
Gezegend Jozef, die met brood
ons redde van de dood.’

10 Wat ook de mensen allemaal
van plan zijn of verzinnen,
het wordt door God weer omgedraaid.
Er kan iets nieuws beginnen:
een koning wordt een lotgenoot.
Wie honger heeft krijgt brood.

Evangelielezing: Lucas 6 : 27-38

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking     

Orgelspel

Zingen: Lied 973

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
 
Slotlied: Lied 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen met gezongen Amen.

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Nu nagenoeg alle coronaregels worden
losgelaten hervatten we vanaf zondag 27 februari
ook het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst

Koffiedrinken op de zondagmiddag
Het bovenstaande heeft geen consequenties voor
de openstelling van de Marktpleinkerk
op de zondagmiddagen. U bent van harte welkom!
De kerk is open van 15.00 – 17.00 uur

Komende diensten

Op zondag 27 februari is er een dienst
in de Marktpleinkerk om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. Van der Woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Op woensdag 23 februari bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

Dinsdag 22 februari
Wijkresto in Ons Gebouw van 17.30 tot 19.30 uur.
Kosten: € 5,- pp.

Woensdag 23 februari
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst.
Aanvang: 19.30 uur in Ons Gebouw.
Programma: werken van Maurice Ravel en Jean Sibelius.

Donderdag 24 februari
Wereldkeuken in Ons Gebouw met gerechten uit de Italiaanse keuken. Aanvang: 17.30 uur. Aanmelding via
Ds. Bert L. van der Woude of via de lijst in de kerk.
Kosten: € 10,- pp.

Vrijdag 25 februari
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann in de Verbinding,
Hoofdweg 167 te Midwolda.
Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 10.- pp.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.